Eksport artykułów rolno-spożywczych wciąż rośnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
25-06-2021,13:40 Aktualizacja: 25-06-2021,14:20
A A A

W okresie pierwszych czterech miesięcy br. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do kwietnia 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 11,6 mld euro, o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym.

eksport żywności, Jakub Olipra, Credit Agricole, handel zagraniczny, marka polskiej żywności

Eksporterzy żywności rozpychają się na rynku UE. Trzeba budować polską markę

Eksporterzy polskiej żywności konkurują przede wszystkim ceną. Jednak trzeba kłaść coraz większy nacisk na budowę naszej marki i szukanie innych przewag konkurencyjnych - przekonuje Jakub Olipra, ekonomista z banku Credit Agricole. - O znaczeniu...
Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro i dolara amerykańskiego. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 7,7 mld euro i był nieznacznie (o 0,4 proc.) niższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. o 8,7 proc., osiągając 3,9 mld euro.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 188 krajach na wszystkich kontynentach. Podobnie jak w latach poprzednich towary te były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 8,2 mld euro (wzrost o 3,6 proc.), co stanowiło 71 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

kowr, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020, Marcin Wroński

KOWR dostarczy tony żywności dla potrzebujących

Rozpoczęły się dostawy ponad 62 tys. ton żywności do magazynów organizacji partnerskich Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa....
Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie czterech miesięcy 2021 r. wyniósł 2,8 mld euro i był o 5% większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja (692 mln euro, wzrost o 14%), Niderlandy (671 mln euro, wzrost o 4%), Włochy (637 mln euro, wzrost o 13%) oraz Czechy (481 mln EUR, spadek o 3%). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 5,3 mld EUR, co stanowiło około 45% wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,4 mld euro, nieznacznie (o 0,2%) niższej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 601 mln euro, o 1% wyższym niż rok wcześniej.

Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę - 256 mln euro (wzrost o 7%), następnie do Federacji Rosyjskiej - 204 mln euro (wzrost o 4%) oraz na Białoruś - 90 mln euro (spadek o 12%).

eksport jaj z UE, przetwory, jaja w skorupkach, produkcja jaj, eksport do krajów trzecich

Jak wygląda unijny eksport jaj i przetworów?

Eksport jaj i przetworów z Unii Europejskiej do państw trzecich w styczniu 2021 r. wzrósł o ponad 1/3. Największym importerem stała się Szwajcaria.    Łączny eksport jaj i ich przetworów do państw trzecich w styczniu...
Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) uległ obniżeniu o 1%, do 2,8 mld EUR. Na uwagę zasługuje spadek obrotów w eksporcie na rynek Wielkiej Brytanii (o 14%, do 855 mln EUR), co jest spowodowane m.in zmianami administracyjno-organizacyjnymi we wzajemnych relacjach handlowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię rynku i unii celnej UE, a także zwiększonymi zapasami poczynionymi przez importerów brytyjskich w ostatnim kwartale 2020 r. na poczet pierwszych miesięcy 2021 r.

Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich były także: Arabia Saudyjska (przychody na poziomie 255,5 mln EUR, wzrost o 4%; eksport głównie papierosów i pszenicy), Stany Zjednoczone (186 mln EUR, wzrost o 16%; wywóz przede wszystkim alkoholu, wieprzowiny i wyrobów czekoladowych) oraz Algieria (182 mln EUR, ponad dwukrotny wzrost; 61% wartości eksportu stanowił wywóz pszenicy), a w dalszej kolejności: Maroko (82 mln EUR, blisko trzykrotny wzrost; eksport głównie pszenicy - 89% wartości), Izrael (81 mln EUR, wzrost o 3%; wywóz przede wszystkim cukru i wołowiny), a także Chiny (76 mln EUR, wzrost o 29%; eksport głównie mleka płynnego i śmietany oraz serwatki - łącznie ponad 60 % wartości wywozu) i Norwegia (76 mln EUR, wzrost o 16%; eksport przede wszystkim papierosów - 34% wartości).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Pożyczki KOWR, wsparcie dla rolnictwa, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, przetwórstwo

KOWR ma środki na pożyczki dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki KOWR mają wspierać rozwój obszarów wiejskich. Można je...
W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W okresie czterech miesięcy 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 3% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 2,1 mld EUR, stanowiąc 18% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (38% - 787 mln EUR), przetwory mięsne (26% - 532 mln EUR), mięso wołowe (21% - 429 mln EUR) i mięso wieprzowe (12% - 256 mln EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo odpowiednio 2% i 1% udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zwiększyła się o 7%, do 1,6 mld EUR.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych - o 8%, do 0,8 mld EUR, cukru i wyrobów cukierniczych - o 6%, do 0,8 mld EUR, a także ryb i przetworów - o 10%, do 0,8 mld EUR. Większa była również wartość wywozu m.in.: kawy, herbaty i kakao - o 3% (0,3 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych - o 7% (0,2 mld EUR) oraz alkoholi - o 5% (0,2 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 5%, do 1,3 mld EUR), warzyw i przetworów (o 2%, do 0,6 mld EUR), oraz soków owocowo-warzywnych (o 10%, do 0,2 mld EUR). Wartość eksportu owoców łącznie z przetworami, podobnie jak w analogicznym okresie 2020 r., wyniosła 0,5 mld EUR.

Udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2021 r. odnotowano spadek udziału wpływów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. udział ten wyniósł 12,9% wobec 15,2% w porównywalnym okresie 2020 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej