Rząd zatwierdził nasze priorytety WPR po 2020 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2017,8:55 Aktualizacja: 17-05-2017,9:10
A A A

Rada Ministrów przyjęła dokument "Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety". W dokumencie zaprezentowano polski punkt widzenia na przyszłość unijnej polityki rolnej.

Dokument został przedłożony przez ministra rolnictwa. "Dla Polski ważne jest, aby unijna polityka rolna po 2020 r. zapewniała równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Wsparcie udzielane rolnikom powinno być zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli Unii Europejskiej i nie powinno naruszać zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Wspólna Polityka Rolna, WPR, pieniądze na WPR, Krajowa Rada Izb Rolniczych, KRIR

Izby rolnicze: muszą się znaleźć duże pieniądze na WPR

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. powinna dysponować budżetem odpowiednim do skali wyzwań, tak by zapewnić obywatelom UE żywność wysokiej jakości i prowadzić zrównoważone rolnictwo - uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. 10 maja 2017 r....

Polski rząd uważa, że "wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej także w przyszłości powinna zapewniać społeczeństwu UE bezpieczeństwo dostaw żywności wysokiej jakości, wspierać konkurencyjność rolnictwa, a także zapewniać stabilne warunki do prowadzenia działalności rolniczej i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich".

Wysokość budżetu WPR powinna gwarantować "pełną wspólnotowość tej polityki". Powinna ona zapewniać równe warunki konkurencji na unijnym rynku, dlatego Polska domaga się wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi.

Zdaniem polskiego rządu, należy wzmocnić finansowanie i zachować dotychczasowe kryteria podziału środków na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR) i jednocześnie zapewnić większe zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Należy utrzymać dotychczasowe trzy komponenty WPR: wspólną organizację rynków rolnych, płatności bezpośrednie oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny być aktywnie wykorzystywane, aby skuteczniej przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym na rynkach.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu WPR

Przyjęty przez rząd projekt noweli o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej ma umożliwić planowanie wydatków z budżetu państwa na szkolenia czy warsztaty w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna"....

Konieczne jest wzmocnienie siły przetargowej producentów rolnych, stwarzać zachęty do tworzenia grup producenckich oraz spółdzielni, tak aby zwiększyć ich udział w rynku. Trzeba też skuteczniej wspierać alternatywne kanały dystrybucji, w tym sprzedaż produktów na rynkach lokalnych.

System płatności bezpośrednich powinien być uproszczony. Powinny być zachowane preferencje dla małych i średnich gospodarstw rolnych, należy też utrzymać możliwość stosowania płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją w wybranych sektorach.

Drugi filar WPR, czyli rozwój obszarów wiejskich powinien być zachowany. Z tych środków powinno być sfinansowane m.in. wspieranie transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej, a także ochrona klimatu.

Konieczna jest koordynacja WPR i innych polityk unijnych (m.in. handlowej, środowiskowej, klimatycznej, energetycznej, rozwojowej, spójności, konkurencji, zdrowotnej), które w coraz większym stopniu wpływają na rolnictwo i produkcję żywności.

Propozycje polskich priorytetów dotyczące przyszłego kształtu WPR sformułowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, uwzględniają one strategiczne cele rozwojowe kraju (zwiększenie produkcji "żywność wysokiej jakości").

Szczegółowe propozycje rozwiązań dla WPR na lata 2021-2028 będą przedstawione przez Komisję Europejską na przełomie 2017 i 2018 roku, najpierw w komunikacie, a następnie w formie projektów aktów prawnych. Na ich podstawie o nowym kształcie WPR zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement