Rolnicy chcieli interwencji w sprawie organizacji ekologicznych. Resort: są pod kontrolą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-10-2021,10:30 Aktualizacja: 21-10-2021,11:07
A A A

Gospodarzom od dawna nie jest po drodze z częścią organizacji deklarujących się jako ekologiczne, które dążą m.in. do ograniczenia, bądź wyeliminowania produkcji zwierzęcej czy niektórych rolniczych praktyk. Stąd podnoszące się głosy o potrzebie m.in. ograniczenia ich wpływów.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza - za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych - wystąpiła w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenia praw organizacjom ekologicznym oraz uwzględnienia w przepisach obowiązku ponoszenia konsekwencji przez te organizacje za działania wynikające z decyzji podejmowanych przy ich zaangażowaniu i udziale.

rolnictwo ekologiczne, polski ład, ryszard bartosik, żywność ekologiczna

Polski Ład ma zapewnić rozwój rolnictwa ekologicznego

Rozwiązania dotyczące stymulowania rozwoju rolnictwa ekologicznego zawieramy w programie Polski Ład, gdzie mówimy o uwolnieniu rolniczego handlu detalicznego - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Według polityka resort...

W odpowiedzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało, że "problem jest mu znany, przede wszystkim na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez samorządy".
Zaznaczyło, że w Polsce funkcjonuje wiele organizacji ekologicznych, a wśród nich są zarówno oddolne lokalne inicjatywy nastawione na ochronę regionalnych walorów przyrodniczych, jak i duże międzynarodowe organizacje postrzegające ochronę przyrody w sposób złożony i globalny.

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poprzez organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja z Aarhus daje społeczeństwu (osobom fizycznym i reprezentującym je stowarzyszeniom) prawo dostępu do informacji o środowisku i udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska. "Polski ustawodawca przewidział szereg narzędzi systemowych dotyczących nadzoru nad działalnością organizacji ekologicznych" - zapewnia MKiŚ.

rolnictwo ekologiczne, sejmowa komisja rolnictwa, ryszard bartosik, żywność ekologiczna

Rozwój rolnictwa ekologicznego wymaga wsparcia

Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się zbyt wolno, potrzebuje wsparcia i wytyczenia konkretnych celów - ocenili posłowie z sejmowej komisji rolnictwa. Ministerstwo przekonuje, że jest plan na wzrost takiej produkcji. Podczas posiedzenia...

I tak np. jeśli chodzi o fundacje, minister klimatu jest właściwym dla fundacji, których cele statutowe związane są z zagadnieniami dotyczącymi klimatu, energii i środowiska. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.

Organem nadzorującym w przypadku organizacji ekologicznych działających w formie stowarzyszenia jest starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Może on m.in. wystąpić o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

Organizacje ekologiczne jako organizacje pożytku publicznego podlegają ponadto nadzorowi sprawowanemu nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

"Można odnieść się do poruszanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolnicza kwestii ograniczania praw organizacji ekologicznych w odniesieniu do nadanych tym organizacjom uprawnień wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwanej dalej „ u.o.z". Zgodnie z art. 34a. u.o.z nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W zakresie wykonywania nadzoru, pracownicy IW oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia określone w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z IW w sprawowaniu tego nadzoru. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że u.o.z. znajduje się w kompetencjach ministra właściwego ds. rolnictwa, a zatem decyzja dotycząca ewentualnych zmian w zakresie uprawnień organizacji społecznych, wynikających z tej ustawy należy do ww. organu" - przekazuje resort klimatu i środowiska.

W jego ocenie nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym nad organizacjami ekologicznymi, jest prowadzony systemowo i w polskim ustawodawstwie istnieje szereg narzędzi umożliwiających uprawnionym podmiotom podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement