Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-11-2017,8:50 Aktualizacja: 13-11-2017,9:05
A A A

Ziemię rolną, za zgodą dyrektora KOWR, będą mogły kupić uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego - przewiduje projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało kolejną propozycję zmian do przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag mija 30 listopada.

projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa, ziemia, KOWR, prawo, przepisy

Spółki będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody KOWR

Spółki przesyłowe będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody KOWR - zakłada projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie nie wnieśli do niego...

"Projekt nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych, w pierwszej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)" - podkreśla resort rolnictwa.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Autorzy projektu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego proponują ułatwienie w zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową; wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

dzierżawa ziemi, ustawa o obrocie ziemią, nieruchomości rolne Skarbu Państwa, kowr, adam struziak

KOWR wyjaśnia zasady przedłużania umów dzierżawy ziemi

"Każda umowa przed jej przedłużeniem podlega odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie. Przed ustaleniem istotnych warunków dalszej dzierżawy,...

Możliwe będzie ponadto za zgodą dyrektora KOWR, nabywanie nieruchomości rolnych przez: uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Doprecyzowany ma być tryb postępowania oraz przesłanki, na podstawie których dyrektor KOWR będzie mógł wyrazić zgodę na zakup nieruchomości rolnej. Projekt określa m.in. wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody oraz wskazanie sposobu udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane przepisy dopuszczają możliwość sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne. Taka zgoda będzie musiała być wyrażona przez dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej.

dzierżawa ziemi, ustawa o obrocie ziemią,  nieruchomości rolne Skarbu Państwa, kowr, witold strobel, izby rolnicze

Są problemy z przedłużaniem dzierżawy państwowej ziemi

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje o określenie przejrzystych zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wschodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wystąpienie w tej sprawie otrzymał już Witold Strobel, dyrektor generalny...

Projektodawcy proponują ponadto wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Przygotowana przez resort rolnictwa ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa m.in. znosi konieczności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że chodzi o ujednolicenie obowiązujących przepisów i dostosowanie ich do regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyjaśniono, że w zasobie znajduje się obecnie 160 tys. działek rolnych do 1 ha, których zakupem nie są zainteresowani rolnicy.

Przewiduje się także umożliwienie udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż lub dzierżawę państwowych gruntów rolnikom posiadającym akcje lub udziały w spółce, będącej grupą producentów rolnych.

Według projektowanej nowelizacji będzie można organizować przetargi ograniczone, w którym oprócz rolników będą mogły uczestniczyć osoby, które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość lub też nie posiadają kwalifikacji rolniczych - pod warunkiem, że osoby te nie skończą 40 lat.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj