Regulamin krzyżówki wydania drukowanego RPT

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Redakcja RPT
21-12-2020,8:55 Aktualizacja: 21-12-2020,8:58
A A A

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej publikowanej w miesięczniku Rolniczy Przegląd Techniczny zwanej dalej "Krzyżówką".

2. Organizatorem Krzyżówki Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o.
z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410, NIP 953-14-06-900, REGON:008004546, email: 
apra@apra.pl, Tel./fax.: 52 584 17 40 wydawca miesięcznika Rolniczy Przegląd Techniczny (zwana dalej "Organizatorem").

3. Sponsorem nagród w Krzyżówce są firmy z branży rolniczej.

4. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania podane są na łamach Rolniczego Przeglądu Technicznego.

5. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

6. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

7. Organizator oświadcza, że w ramach Krzyżówki będzie dokonywał wysyłek informacji
(np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Warunki zwycięstwa w Krzyżówce

1. Warunkiem udziału w Krzyżówce jest ułożenie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki, której dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zwycięzcami Krzyżówki są osoby, które prześlą do Organizatora prawidłowe rozwiązanie przed zakończeniem czasu trwania Krzyżówki ("Zwycięzcy"). Na rozwiązanie czekamy do 20 dnia każdego miesiąca.

3. Prawidłowe rozwiązanie należy przesłać na adres mailowy: krzyzowka@rpt.pl lub samo hasło na kartkach pocztowych pod adres redakcji: APRA Sp. z o.o., Rolniczy Przegląd Techniczny, ul. Szajnochy 2/104-106, 85-738 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego).

4. Uczestnicy są zobowiązani wysłać na kartkach pocztowych bądź drogą elektroniczną swoje pełne dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres). Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w losowaniu nagród.

5. Powyższy adres pocztowy oraz adres Organizatora podany jest przez Organizatora na łamach Technicznego Przeglądu Rolniczego w materiałach informacyjnych dotyczących Krzyżówki.

§3 Przyznanie nagród Zwycięzcom Krzyżówki

1. Wśród osób będących Zwycięzcami Krzyżówki, które przesłały prawidłowe rozwiązanie w sposób określony w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu rozlosowane zostaną trzy zestawy nagród.

2. Wyłonienie Zwycięzców uprawnionych do odbioru nagród będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora, nie później niż 10 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.

3. Losowanie przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą pracownicy redakcji.

4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

5. Organizator zastrzega w szczególnych przypadkach, możliwość wymiany nagród rzeczowych. Rodzaj nagrody zostaje bez zmian, wartość nie mniejsza niż prezentowana.

6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Krzyżówki z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane są wyłączone.

7. Organizator prześle nagrodę na adres, wskazanego przez Zwycięzcę w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników losowania.

8. Prawa do odbioru nagrody nie może nabyć osoba, która jest:

a) pracownikiem Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora;

b) inną osobą, która brała udział w organizowaniu Krzyżówki;

c) osobą najbliższą wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osobą będącą wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Krzyżówki jest Organizator.

2. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Krzyżówką, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. (Rozporządzenie dot. ochrony danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a, b i c).

3. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia krzyżówki lub odwołania zgody.

4. Podane dane nie podlegają sprzedaży podmiotom trzecim i nie będą one udostępniane innym odbiorcom.

5. Zbierane przez Organizatora dane osobowe uczestników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez uczestnika zezwolenia/zgody. Zbiór zgromadzonych danych osobowych uczestników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Organizatora iod@apra.pl.

8. Organizator do w celu wysyłania wygranej, informacji o produktach i usługach, angażuje specjalistycznych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe uczestników na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi zaleceniami we wskazanym celu i zakresie, przestrzegając wymaganych środków bezpieczeństwa.

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.

2. W przypadku wygranej imię i nazwisko Zwycięzcy oraz miejscowość jego zamieszkania Zostaną opublikowane przez Organizatora na łamach czasopisma Rolniczy Przegląd Techniczny.

3. Przystąpienie do Krzyżówki, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.


 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie RPT
5/2024

Amazone Crop Care Tour

Poczciwy poznaniak sieje pszenicę jarą

Wynajem krótkoterminowy ciągników Claas

Trendy i rozwiązania techniczne rolnictwa cyfrowego

 PRENUMERATA (płatność elektroniczna) RPT