Prezydent podpisał dwie ważne ustawy. Będą rekompensaty dla rolników i dodatek dla sołtysów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2023,15:15 Aktualizacja: 06-06-2023,15:19
A A A

Prezydent Andrzej Duda 5 czerwca podpisał Ustawę z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz Ustawę z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Celem drugiego z wymienionych aktów jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców ich produktów. W drodze ustawy tworzy się Fundusz Ochrony Rolnictwa, czyli wyodrębniony rachunek bankowy, którym ma dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Dochodami Funduszu będą: wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu ministra finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne.

Fundusz Ochrony Rolnictwa, skup płodów rolnych, KOWR, rekompensaty dla rolników

Fundusz Ochrony Rolnictwa oczekiwany przez gospodarzy

Utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa, który gwarantowałby rolnikom wypłatę pieniędzy za sprzedane przez nich produkty od upadłej firmy skupowej, jest potrzebny rolnikom - mówili posłowie na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Na...

Rekompensaty dla rolników

„Ze środków Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. Wysokość rekompensaty będzie ustalana jako iloczyn procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia ministra finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta rolnego, w terminie do 30 czerwca danego roku” – czytamy w opisie ustawy.

Jak w nim podkreślono, do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych. Wartość produktów rolnych będzie ustalana na podstawie faktur.

Sejm, głosowanie, ustawa o świadczeniu dla sołtysów

Sejm za świadczeniem pieniężnym dla sołtysów

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł; muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek,...

Świadczenie dla sołtysów

Jeśli chodzi o drugą z podpisanych przez głowę państwa ustaw (obie wchodzą w życie 1 lipca br.), ma ona na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Świadczenie uzyskają osoby, które:

- pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

- uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

„Należy przy tym wskazać, że zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji” – podkreślono w uzasadnieniu do ustawy.

Co istotne, świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej składany w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes KRUS w drodze decyzji.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie