Rolnicy dostali pomoc cowidową. Agencja zażądała od wdowy zwrotu pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2021,8:05 Aktualizacja: 06-07-2021,13:32
A A A

Jest odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wystąpienie rolniczego samorządu w sprawie problemu wypłaty spadkobiercom beneficjentów wsparcia w ramach mechanizmu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19".

Sprawa dotyczyła rolnika, który zmarł przed wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie, a mimo to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiła dokument i wypłaciła pomoc finansową na rachunek bankowy należący do zmarłego i jego żony.

pomoc covidowa, wsparcie dla rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Pieniądze w ramach pomocy covidowej płyną na konta rolników

ARiMR rozpoczęła wypłatę środków finansowych, przewidzianych w budżecie PROW 2014-2020, rolnikom szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pieniądze mają trafić na ich konta do końca roku. Agencja przekazała, że adresatem pomocy są...

Wkrótce potem ARiMR wszczęła jednak postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych płatności wobec wdowy.

W obszernej odpowiedzi resort przywołuje zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego PROW 2014-2020.

"Zgodnie z ww. rozporządzeniem, pomoc mogła być przyznana osobie, która o nią wnioskowała, jeżeli spełnione były warunki przyznania pomocy, w tym osoba ta była posiadaczem zwierząt określonego gatunku, płci, typu użytkowego i wieku według stanu na dzień 1 marca 2020 r., co ustalano na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, zgodnie ze stanem aktualizacji tych danych na dzień 15 lipca 2020 r." - podkreśla ministerstwo.

pandemia koronawirusa, rozwój obszarów wiejskich, program ESPON

Pandemia COVID-19 może być przełomem w rozwoju regionów wiejskich

Państwa UE, zamiast walczyć środkami ekonomicznymi z wyludnianiem się obszarów rolniczych i starzeniem się ludności na tych terenach, powinny raczej zaakceptować ten trend i skoncentrować się na zagwarantowaniu mieszkańcom dobrych...

I wskazuje na par. 9 rozporządzenia, zgodnie z którym w razie śmierci wnioskodawcy, nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na jego miejsce przez jego następcę prawnego.

"Ze względu na specyficzny charakter tej pomocy oraz ograniczenia czasowe dotyczące jej przyznawania, nie było możliwe uwzględnienie w procesie przyznawania pomocy sytuacji, w której w miejsce wnioskodawcy wstępuje inna osoba dokumentująca fakt zaistnienia następstwa prawnego albo dokumentująca, że trwa postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. Ponadto, nawet jeśli możliwe byłoby wstąpienie następcy prawnego wnioskodawcy do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy, to nie spełniłby on warunku przyznania pomocy w zakresie posiadania zwierząt według stanu na określony dzień. Nie można by było tego ustalić na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stan tych zwierząt, zgodnie ze stanem aktualizacji tych danych na dzień 15 lipca 2020 r." - argumentują urzędnicy.

Jak jednocześnie przypominają, była to jednorazowa forma pomocy i nie jest przewidywana jej kontynuacja.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj