Specustawa ASF z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-01-2020,12:30 Aktualizacja: 29-01-2020,12:36
A A A

Kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań, odstrzał sanitarny z użyciem broni z tłumikiem oraz zmiany zasady wyboru Łowczego Krajowego wprowadza m.in. ustawa o zwalczaniu ASF, którą podpisał Andrzej Duda.

Chodzi o ustawę z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Polski.

walka z asf w polsce, program walki z asf, maty dezynfekcyjne, obwody lowieckie, odstrzał dzików

Na walkę z ASF pójdzie ponad sto milionów złotych

Ponad 133 milionów złotych będzie kosztował program na 2020 rok, dotyczący zwalczania afrykańskiego pomoru świń i poszerzenia wiedzy na temat choroby. Program jest kontynuacją analogicznych działań realizowanych w ubiegłym roku. Stosowne...

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że do najważniejszych zmian należy m.in. wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez zarządzającego obwodem łowieckim dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności.

Nowe przepisy umożliwiają też wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

polowanie na dziki, bioasekuracja, walka z asf w polsce, odstrzał dzików

Myśliwi będą mogli polować na dziki tylko z odkażonym sprzętem

Podczas polowania na dziki myśliwi będą musieli używać odkażonego sprzętu i obuwia, a patroszenie zabitych zwierząt będzie się musiało odbywać na powierzchni nadającej się do mycia - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Chodzi o...

Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Wprowadzono także regulację dotyczącą przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ich naruszenie stanowić będzie wykroczenie.

Nowością jest także przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Rozszerzono też zakres nakazów, jakie może nałożyć na zarządców dróg publicznych powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności ogrodzeń.

walka z asf, afrykański pomór świń, budowa płotu na granicy, Julia Kloeckner

Strach przed ASF coraz większy. Płot po obu stronach granicy?

- W związku z zagrożeniem terytorium Niemiec ASF płot zapobiegający migracjom dzikiej zwierzyny planuje się także po polskiej stronie wspólnej granicy - oświadczyła Julia Kloeckner, minister rolnictwa. Szefowa resortu dodała, że ważne jest,...

Nowe przepisy rozszerzyły też zakres czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę.

Ustawa przewiduje także nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra.

Łowczy Krajowy powoływany jest przez ministra środowiska z trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"