Rząd przyjął projekt ustawy o produktach biobójczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-07-2015,8:00 Aktualizacja: 08-07-2015,8:54
A A A

Przyjęty dokument ma umożliwić stosowanie unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu tych produktów w UE przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Nowa ustawa, jak poinformowano w komunikacie wydanym po posiedzeniu Rady Ministrów, umożliwi stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W efekcie jej uchwalenia przestanie obowiązywać ustawa z 2002 r.

Chcesz kupić środki ochrony roślin? Musisz przejść szkolenie

Używanie środków ochrony roślin wymaga wiedzy i umiejętności. Tylko przejście profesjonalnego szkolenia uprawnia do stosowania tych produktów w gospodarstwie rolnym. Od 26 listopada 2015 r. przy ich zakupie trzeba będzie okazać...

W proponowanym projekcie ustawy ujęto m.in. przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak: zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej.

W myśl projektu, rozszerzony zostanie nadzór zajmujący się przestrzeganiem przepisów ustawy, o nowe jednostki (np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększony będzie zakres prowadzonych przez nie kontroli.

W projekcie ustanowiono surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co - jak oceniono w komunikacie - powinno poprawić bezpieczeństwo stosowania produktów biobójczych. Wprowadzono bowiem karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia. Na podstawie obecnych przepisów za takie postępowanie grozi areszt.

W projektowanej ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku zatrucia m.in. na: lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Zobowiązano również podmiot, odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego do obrotu, do zgłaszania przypadku zatrucia jego produktem.

W komunikacie CIR wskazano, że na podstawie doświadczeń związanych ze stosowaniem obecnej ustawy wprowadzono dodatkowe przepisy dotyczące np. przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu. Zmiana ta jest korzystna dla przedsiębiorców działających w tej branży, przy czym spełnia warunek bezpieczeństwa przy stosowaniu produktów biobójczych.

Projekt ustawy zakłada także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.

Regulacja ta, jak podkreślono, umożliwi monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego nimi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie