Najwięcej zastrzeżeń do środków ochrony roślin z importu równoległego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr Marek Miszczyk | redakcja@agropolska.pl
01-11-2016,6:00 Aktualizacja: 28-10-2016,10:10
A A A

Główną przyczyną dyskwalifikacji w ramach kontroli interwencyjnej był brak obligatoryjnej, określonej w artykule 52 Rozporządzenia 1107/2009, identyczności w stosunku do tzw. środka referencyjnego (środek, który uzyskał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu handlowego w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej).

W latach 2011-2015 w ramach urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin (ś.o.r.) przebadano ogółem blisko 1600 próbek. Ponad 83 proc. próbek pochodziło z kontroli podstawowej, pozostały odsetek stanowiły próby interwencyjne. Największą liczbę spośród badanych próbek stanowiły herbicydy.

W grupie próbek ś.o.r. objętych kontrolą podstawową stwierdzono niewielki, wynoszący 3,5 proc. odsetek poważnych nieprawidłowości stanowiących podstawę do wycofania towaru z rynku.

środki ochrony roślin, pestycydy, służba celna, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, fao

Podrabiane pestycydy to plaga. Służby celne chcą działać razem

Tylko ścisła współpraca polskich i ukraińskich służb może przynieść sukcesy w zwalczaniu plagi podrobionych, nielegalnych środków ochrony roślin. Na nasz rynek substancje trafiają w zdecydowanej większości właśnie od wschodnich...

Odsetek wykrytych nieprawidłowości w grupie próbek pobranych w ramach kontroli interwencyjnej był zdecydowanie wyższy, bo sięgał 62,5 proc. Tak duża liczba przypadków nieodpowiedniej jakości ś.o.r. wynika ze specyfiki kontroli interwencyjnej, gdyż do tego rodzaju kontroli kwalifikowane były środki, których jakość została zakwestionowana.

Najczęstszym powodem stwierdzanych uchybień były fałszerstwa ś.o.r. oraz nielegalne sprowadzenie środków na teren Polski z innych krajów. Jako obszar szczególnie narażony na występowanie nieprawidłowości zidentyfikowano ś.o.r., które zostały wprowadzone do obrotu handlowego na podstawie pozwolenia na handel równoległy.

Wyniki przeprowadzonej w latach 2011-2015 kontroli wskazują na dobrą jakość ś.o.r. dostępnych w sieci handlowej oraz zwracają uwagę na wysoką skuteczność kontroli interwencyjnej. Należy podkreślić rolę wprowadzonego w 2012 r. systemu poboru prób celem urzędowej kontroli. W ciągu trzech lat od jego wprowadzenia odnotowano około dwukrotny wzrost wykryć przypadków niewłaściwej jakości wśród badanych próbek ś.o.r.

Fakt ten nie świadczy o znaczącym pogorszeniu jakości obecnych na rynku środków, a o skuteczności wdrożonego systemu, pozwalającemu na lepsze ukierunkowanie kontroli na obszary szczególnie narażone na występowanie nieprawidłowości.

Przedsiębiorca Rolny październik 2016

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu