Można współpracować nie naruszając unijnych reguł konkurencji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2015,12:25 Aktualizacja: 29-11-2015,13:11
A A A

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych.

Celem wytycznych jest wyjaśnienie rolnikom europejskim, w jaki sposób mogą oni, pod pewnymi warunkami, współpracować w celu wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych bez naruszania unijnych reguł konkurencji.

oliwki

Hiszpania importuje oliwę z oliwek z powodu suszy

Utrzymujące się na południu kraju susze zmuszają Hiszpanię, największego światowego producenta oliwy z oliwek, do importu tego surowca. Hiszpania importuje oliwę m.in. z Tunezji, następnie sprzedaje ją poza UE, głównie do krajów...
Wartość sprzedaży na tych rynkach ocenia się na ponad 80 mld euro rocznie.

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne, w których przedstawiono szczególne odstępstwa od unijnych zasad ochrony konkurencji, mające zastosowanie do sprzedaży niektórych produktów rolnych.

Wytyczne pozwolą rolnikom zrozumieć, w jaki sposób mogą oni, z zastrzeżeniem pewnych warunków, dokonywać wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych zgodnie z unijnymi regułami konkurencji.

- Wytyczne można traktować jak podręcznik, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób rolnicy mogą się zorganizować, by wspólnie sprzedawać oliwę z oliwek, wołowinę i cielęcinę oraz rośliny uprawne, w pełni przestrzegając przy tym unijnych reguł konkurencji.Chcemy w ten sposób zagwarantować, aby rolnicy europejscy mogli ze sobą współpracować w celu zachowania swojej konkurencyjności i wykorzystywania swojej siły przetargowej względem nabywców - mówi Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

wołowina, cielęcina, rynek mięsa

Wołowiny i cielęciny będzie coraz więcej. Produkcja rośnie

W 2015 roku kraje Unii Europejskiej mają wyprodukować 7.657.000 ton wołowiny i cielęciny. To o 1,4 proc. więcej niż przed rokiem. Większa wytwórczość to efekt zwiększonej liczby krów, która zostanie skierowana do uboju, aby...
- Celem wytycznych jest wzmocnienie grupowej pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności przez określenie jasnych i praktycznych zasad.Pomogą one rolnikom równoważyć skutki koncentracji w łańcuchu dostaw, do jakiej dochodzi coraz częściej na etapie przetwarzania i sprzedaży detalicznej. Jest to ważny krok na drodze do zapewnienia sprawiedliwych warunków konkurencji na rynkach rolnych oraz pełnego wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach nowej WPR - tłumaczy Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Nowe wytyczne uzupełniają reformę wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2013 r., w ramach której wprowadzono szereg zmian w przepisach regulujących zasady współpracy unijnych rolników.

"Środki przyjęte w ramach reformy WPR wprowadzono po to, aby zwiększyć konkurencyjność unijnych rolników i zapewnić zrównoważony charakter ich produkcji oraz wzmocnić ich siłę przetargową wobec nabywców, a równocześnie utrzymać podejście rynkowe" - informuje Komisja Europejska.

Standardowe unijne reguły konkurencji zakazują zawierania umów w celu ustalenia cen lub innych warunków handlowych lub w celu podziału rynków, chyba że takie umowy przynoszą poprawę produkcji lub dystrybucji, umożliwiając jednocześnie konsumentom sprawiedliwy udział w osiąganej korzyści (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

wołowina, eksport wołowiny, rynek mięsa, kanada-ue

Wołowina z Europy wróci do Kanady. Ale nie z Polski

Kanadyjski rząd podjął decyzję o otwarciu - po 19 latach przerwy - rynku dla eksporterów wołowiny z 19 krajów Unii Europejskiej. Kanada zamknęła swój rynek na dostawy mięsa wołowego (w tym bez kości) z całej Wspólnoty w...
Te reguły konkurencji mają zastosowanie do sektora rolnego z zastrzeżeniem pewnych szczególnych odstępstw określonych w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku (rozporządzenie (UE) nr 1308/2013).

Nowo przyjęte wytyczne dotyczą trzech zależnych od przynoszonych usprawnień odstępstw, które umożliwiają producentom oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych wspólną sprzedaż i wspólne ustalanie cen, ilości i innych warunków obrotu za pośrednictwem uznanych organizacji, pod warunkiem, że spełnione zostały pewne warunki (art. 169, 170 i 171 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku).

W szczególności: 

  • organizacje te powinny zapewniać znaczące zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych, biorąc na siebie organizację działań pomocniczych innych niż sprzedaż (np. składowanie, transport, dystrybucja); oraz
  • ilość produktów wprowadzana do obrotu przez daną organizację nie może przekraczać określonych progów (20 proc. rynku właściwego w przypadku oliwy z oliwek oraz 15 proc. krajowej produkcji wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych).

wołowina, eksport wołowiny, rynek mięsa

Na rynku wołowiny Polska jest coraz ważniejszym graczem

Od początku roku mocno w górę idzie sprzedaż wołowiny z Polski. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku eksport nieprzetworzonego mięsa zwiększył się o 16,5 proc. do 237,3 tys. t. Kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego eksportu...
Nowe wytyczne ułatwią rolnikom przestrzeganie tych wymogów. Przydadzą się one również organom ds. konkurencji i organom sądowym państw członkowskich, które odpowiedzialne są za stosowanie nowych zasad.

W nowo przyjętych wytycznych Komisja w szczególności:

  • jasno definiuje/wskazuje, jakiego typu działania mogą przynieść znaczące usprawnienia, które muszą zaistnieć, aby można było skorzystać z odstępstwa, a także podaje konkretne przykłady sytuacji, w których działania te mogą przynieść takie usprawnienia;
  • wyjaśnia, jak należy obliczać ilość wprowadzoną do obrotu przez organizacje rolników i w jaki sposób sprawdzić, czy odnośne progi nie zostały przekroczone, biorąc zwłaszcza pod uwagę naturalne wahania w czasie;
  • wskazuje, w jaki sposób podczas obliczania ilości wprowadzonej do obrotu przez organizacje rolników można brać pod uwagę wyjątkowe okoliczności, takie jak np. klęska żywiołowa; oraz
  • objaśnia sytuacje, w których krajowe organy ds. konkurencji i Komisja mogą stosować klauzulę ochronną przewidzianą w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Zgodnie z tą klauzulą organy ds. konkurencji mogą w wyjątkowych okolicznościach zdecydować, że wspólna sprzedaż prowadzona przez organizacje rolników powinna zostać ponownie zbadana lub nie powinna mieć miejsca, jeżeli istnieje negatywny wpływ na cały rynek.

Wytyczne zostaną opublikowane w ciągu najbliższych dni w Dzienniku Urzędowym UE.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej