Inwestujesz w gospodarstwie? Należy ci się ulga w podatku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-11-2021,8:15 Aktualizacja: 12-11-2021,14:57
A A A

Podatnikom podatku rolnego, o czym nie zawsze oni wiedza lub pamiętają, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na przedsięwzięcia usprawniające gospodarstwa.

Zgodnie z przepisami, ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25 proc. wartości udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat, a jej kwota jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

podatek rolny, GUS, cena skupu żyta, rok podatkowy 2022

Podatek rolny raczej znów pójdzie górę

Choć ostatecznie to rady gmin decydują o wysokości podatku rolnego, to wyższa podstawa do jego obliczenia, jakim jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, nie wróży zazwyczaj dla rolników...
Podatnikom podatku rolnego ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków (jeżeli nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych) poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie: deszczowni; urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Warto też dodać, że ustawowo zwolnienie z podatku rolnego obejmuje m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
 1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj