Szykują się duże zmiany w ubezpieczeniach dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2020,14:30 Aktualizacja: 01-09-2020,14:39
A A A

Urealnienie ochrony ubezpieczeniowej i uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty - takie zmiany w zasadach ubezpieczeń dla rolników proponuje Rzecznik Finansowy.

- W trafiających do nas prośbach o poradę czy wnioskach o interwencję zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników - mówi Mariusz Jerzy Golecki.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, Aleksandra Staszewska, rzecznik finansowy

Rolnicy skarżą się na ubezpieczycieli

Ponad 300 wniosków o interwencję w sprawie ubezpieczeń rolników trafia rocznie do Rzecznika Finansowego. Najczęściej dotyczą nieprawidłowości w ubezpieczeniu upraw oraz budynków rolnych, a chodzi o zaniżanie kwot odszkodowań....

- Chodzi w szczególności o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolniczych. Dlatego po roboczych konsultacjach z ministerstwem rolnictwa moi eksperci przygotowali propozycje zmian w prawie - dodaje.

W zakresie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw Rzecznik Finansowy zaproponował m.in. uchylenie przepisu przewidującego stosowanie tzw. franszyz (mechanizm wprowadzony do ustawy o ubezpieczeniach rolnych w 2018 r., który pozwala obniżyć odszkodowanie w zamian za niższą składkę - PAP).

Ma to zniwelować zjawisko świadomego zaniżania rozmiarów szkody przez ubezpieczyciela w celu odmowy przyjęcia odpowiedzialności za zniszczone plony.

Jak wyjaśnił Andrzej Kiciński, zastępca RF ma to miejsce w sytuacji, gdy straty są poniżej poziomu franszyzy, która może wynosić od 20 do 30 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku szkód wyrządzonych przez suszę. Dodał, że z analiz wynika, że przewidziane ustawą franszyzy są głównym zarzewiem nieprawidłowości ubezpieczycieli w likwidacji.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych, małopolska izba rolnicza

100 procent upraw do obowiązkowego ubezpieczenia. I wysokie kary

Wstępny projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, trafił do konsultacji. Z projektu, który udostępniła Małopolska Izba Rolnicza wynika, że...

Rzecznik chce też szczegółowego unormowania procedury likwidacji szkód oraz szerszego określenia warunków umowy ubezpieczenia.

Jego zdaniem, aby lepiej zabezpieczyć interes prawny i ekonomiczny rolników i przeciwdziałać występowaniu stwierdzonych nieprawidłowości, regulacje mają być wprowadzone ustawowo lub w wydanym na jej podstawie akcie wykonawczym.

Postuluje też zmianę przepisów, tak aby wykluczyć oferowanie ryzyk nieadekwatnych do miejsca prowadzonej produkcji rolnej. Zmienić się też ma sposób ustalania taryf składek, które dziś zabezpieczają wyłącznie interes ekonomiczny ubezpieczycieli.

Proponowana jest też zmiana przepisu, polegająca na uzupełnieniu Komisji do spraw oceny ofert o przedstawiciela RF.

Rzecznik poinformował też resort rolnictwa o postulatach rolników dotyczących rozszerzenia terminu suszy w ustawie w związku z aktualną sytuacją hydrologiczną w Polsce. Chodzi o przyjęcie wcześniejszego terminu niż 21 marca danego roku.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych, kowr

Dziesiątki milionów na ubezpieczenia upraw i zwierząt

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił mechanizm dopłat do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. Realizacja programu odbywać się będzie na warunkach określonych w...

Przekazane zostały też uwagi gospodarzy o szybkim wyczerpywaniu się puli w systemie ubezpieczeń dotowanych i ograniczonym dostępie rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne.

W zakresie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, RF chce wprowadzenia nowych zasad ustalania sumy ubezpieczenia i ustalania wysokości odszkodowania.

Kiciński podkreślił, że "celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rolnicy mieliby zapewnioną realną ochronę, pozwalającą na uzyskanie odszkodowania wystarczającego na remont lub odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego".

Obecnie przy ustalaniu odszkodowania stosowane są nierynkowe ceny materiałów i usług budowlanych oraz tzw. podwójna amortyzacja - tj. odszkodowanie pomniejszane jest dodatkowo o ustalony przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej stopień zużycia budynków rolniczych od ich posadowienia.

- W efekcie odszkodowanie jest rażąco zaniżane, nie pozwala na remont lub odbudowę, a poszkodowany musi duże środki wyłożyć z własnej kieszeni. Wielu rolników na to nie stać, a odtworzenie budynków jest konieczne dla kontynuowania produkcji rolnej i uzyskania dochodów - tłumaczy Kiciński.

Rzecznik Finansowy i MRiRW planują też realizację programu edukacji finansowej rolników. Ma obejmować problematykę ubezpieczeń oraz obszar rynku bankowo-kapitałowego. W program mają być też zaangażowane organizacje społeczne i zawodowe reprezentujące interesy rolników.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement