Przed nami dzierżawa obwodów łowieckich. To ważne także dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-12-2021,18:05 Aktualizacja: 29-12-2021,18:24
A A A

To, jakie koło dzierżawi dany obwód łowiecki, ma dla rolnika duże znaczenie z uwagi na wykonywanie odstrzałów zwierząt i powodowanych przez nie szkód łowieckich. Część obwodów będzie wkrótce poddanych procedurze wydzierżawienia.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomniał kołom łowieckim - zarówno tym mającym już pod opieką jakiś obwód, jak tym, które dopiero chciałyby się tym zająć - że 1 stycznia 2022 r. otwiera się termin na składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.

strefa stanu wyjątkowego, powiat bialski, zakaz polowań, Mariusz Filipiuk

Tracą koła łowieckie i rolnicy. Myśliwi chcą rekompensat za stan wyjątkowy

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz polowań. Straty ponoszą koła łowieckie i rolnicy, a Mariusz Filipiuk, starosta bialski apeluje do rządu o zmianę przepisów. Od 2 września 55 miejscowości w powiecie bialskim (woj....

"Z mocy obowiązujących przepisów (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) aktualne dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do 31 marca 2022 r. Oznacza to, że rok 2022 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania, zaś to, z mocy par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, obliguje koła łowieckie zainteresowane dzierżawą do złożenia stosownego wniosku w zarządzie okręgowym PZŁ, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo jego największa część. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r." -  sprecyzował Związek.

Procedura składania wniosku i jego rozpatrywania jest praktycznie identyczna, jak w odniesieniu do dokumentów o dzierżawę obwodów składanych na początku roku. Nie znaczy to jednak tego, że złożone wówczas wnioski zachowują moc. Rozpatrywane będą jedynie nowe, złożone po 1 stycznia 2022 r. Jak zaznacza PZŁ, wskazane powyżej uwarunkowania prawne nie dotyczą dwóch przypadków.

Polski Związek Łowiecki, stan wyjątkowy, granica polsko-białoruska, polowania zbiorowe

Myśliwi na wschodniej granicy. Co z polowaniami i uchodźcami?

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat działalności myśliwych na granicy polsko-białoruskiej, informujemy o podejmowanych przez nas czynnościach - przekazuje w komunikacie Polski Związek...

"Po pierwsze, nie ma potrzeby składania wniosków o dzierżawę w odniesieniu do obwodów łowieckich wydzierżawionych po 1 kwietnia 2018 r., pod warunkiem że obwody te zostały utworzone przez sejmiki wojewódzkie na podstawie art. 27 Prawa łowieckiego w brzmieniu obowiązującym po 1 kwietnia 2018 r. Istotne jest także to, by umowy te były zawarte na okres przekraczający 1 kwietnia 2022 r. W razie wątpliwości co do statusu danego obwodu, zarządy kół zainteresowanych jego wydzierżawieniem winny bezzwłocznie skontaktować się w właściwym zarządem okręgowym i ustalić stan prawny obwodu" - wskazują łowczy.

Po drugie obowiązek składania wniosków o dzierżawy obwodów łowieckich nie dotyczy, przynajmniej na chwilę obecną, kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie województwa mazowieckiego.

"Wobec niepodjęcia do tej pory przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, dotychczasowy podział tego województwa na obwody łowieckie zachowuje ważność jedynie do 31 marca 2022 r. PZŁ kilkukrotnie zwracał uwagę na istniejącą groźbę braku możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie woj. mazowieckiego po 1 kwietnia 2022 r. wobec braku podziału województwa na obwody łowieckie i wygaśnięcie dotychczasowych umów dzierżaw tych obwodów. Ten bardzo poważny problem może być rozwiązany jedynie poprzez spodziewaną nowelizację Prawa łowieckiego" - zaznacza Związek.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu