Inwestycje rolne łatwo zablokować. Potrzebne są zmiany w prawie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2019,10:40 Aktualizacja: 07-03-2019,11:00
A A A

Instytut Gospodarki Rolnej przedstawił propozycje wielu zmian w przepisach dotyczących udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycjami.

IGR to organizacja pozarządowa, określającą się jako pierwszy w Polsce niezależny Think Tank o profilu rolniczym. Potrzebę zmian w przepisach motywuje tym, że obowiązujące powodują, że proces inwestycyjno-budowlany jest niezmiernie skomplikowany, uciążliwy i nieprzewidywalny dla realizujących przedsięwzięcia.

chów trzody chlewnej, lochy, Cieślin, piotrków trybunalski, jan krzysztof ardanowski

Minister na otwarciu chlewni. Dzięki inwestycjom gonimy konkurencję

Inwestycje w nowoczesne technologie pomagają polskiemu rolnictwu dogonić konkurencję z innych krajów - przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.  podczas otwarcia nowej chlewni w miejscowości Cieślin (Łódzkie)....

- Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego znacznie wydłuża realizację inwestycji i podnosi jej koszty. Co więcej, uprawnienia procesowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców konkurujących z inwestorami, by przez finansowaną organizację ekologiczną utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji - wskazuje Jacek Podgórski, dyrektor IGR.

W opinii instytutu, pozbawiony kontroli udział organizacji ekologicznych w postępowaniach nie znajduje uzasadnienia w prawie unijnym, a polskie przepisy idą w tym zakresie dalej niż w innych krajach UE.

- Dlatego podstawowym celem projektowanych przez Instytut Gospodarki Rolnej zmian jest określenie rozsądnych, zgodnych z prawem unijnym reguł udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych wraz z ustanowieniem kontroli państwa nad tym udziałem, by zapobiegać nadużyciom w korzystaniu z uzasadnionych uprawnień. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań ma umożliwić m.in. skuteczne wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji ekologicznych działających nieuczciwie, które nierzadko z procederu blokowania postępowań administracyjnych uczyniły sobie źródło dochodu i rozgłosu - zapewnia szef IGR.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, trzoda chlewna, budowa chlewni, władze lokalne

Hodowcy świń coraz częściej mają problemy z nowymi inwestycjami

"Ograniczanie przestrzeni produkcyjnej na polskiej wsi stało się powodem konfliktów społecznych zaostrzających się szczególnie podczas postępowań administracyjnych przy lokalizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących...

Propozycje zmian w przepisach dotyczą ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy Kodeks karny.

W przyszłości instytut chce także przedstawić podobne rozwiązania w temacie interwencji prowadzonych przez organizacje prozwierzęce (realizowane np. w gospodarstwach rolnych).

Wśród propozycji IGR znajduje się zapis, że organizacja ekologiczna może występować z żądaniem dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli m.in. prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 24 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, a liczba jej członków w tym okresie wynosi nie mniej niż 50.

Kolejnym wymogiem dla takiej organizacji miałoby być posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziałem w postępowaniu o minimalnej sumie gwarancyjnej (w odniesieniu do jednego zdarzenia) w wysokości 250 tys. zł, ważnego przez 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

przetwarzanie produktów rolnych, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa, inwestycje w rolnictwie

Rolnicy mogą dostać nawet 500 tysięcy na inwestycje

Do 1 marca w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju...

Ponadto w okresie pół roku przed dniem złożenia takiego wniosku organizacja nie może otrzymywać żadnego świadczenia od strony postępowania lub konkurenta wnioskodawcy.

Nie może też żądać takiego świadczenia w trakcie postępowania oraz przez kolejne 5 lat.

Inna propozycja IGR polega na tym, by w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd mógł uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlegałaby zwrotowi, ale gdy skarga byłaby oddalona, kaucja miałaby być przeznaczana na zaspokojenie roszczeń inwestora.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj