Bakterioza w ziemniakach. PIORiN o aktualnej sytuacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-08-2022,8:10 Aktualizacja: 18-08-2022,8:12
A A A

Pomimo znacznej liczby wykryć bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w naszym kraju, na przestrzeni ostatnich 10 lat odsetek partii porażonych w stosunku do prób przebadanych uległ dużemu obniżeniu – wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W 2021 roku ogólna powierzchnia uprawy ziemniaka (głównego żywiciela bakterii kwarantannowej Clavibacter sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) w Unii Europejskiej wynosiła ok. 1,3 mln ha, w tym ok. 112,6 tys. ha stanowiły uprawy sadzeniaka.

"W Polsce ogólny areał upraw ziemniaka w 2021 r. wynosił niemal 243 tys. ha i był jednym z największych wśród państw Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w Polsce zauważalny jest wzrost powierzchni uprawy sadzeniaków ziemniaka (z 5,5 tys. ha w 2018 r. do 6,7 tys. ha w 2021 r.) oraz spadek areału upraw ziemniaków innych niż sadzeniaki (z 284 tys. ha w 2018 r. do 236 tys. ha w 2021 r.)” – wylicza PIORiN.

ziemniaki, przyczepa, kombain, ludzie

Plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym

W latach 2019-2021 w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) przeprowadzono doświadczenia ekologiczne z odmianami jadalnymi średnio wczesnymi i średnio późnymi ziemniaka. Poniżej prezentujemy ich wyniki. Celem badań jest...
Na terenie całej Unii w odniesieniu do ziemniaków ze zbioru 2021 r. pobrano łącznie niemal 89 tysięcy prób do badań laboratoryjnych pod kątem bakterii Clavibacter sepedonicus, w tym 62 363 próby z sadzeniaków ziemniaka i 26 573 z ziemniaków innych niż sadzeniaki. Natomiast w Polsce inspektorzy PIORiN pobrali odpowiednio: 8 748 prób z sadzeniaków ziemniaka oraz 12 692 prób z innych ziemniaków.

"W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, bakterię wykryto w Unii łącznie w 32 partiach sadzeniaków, co stanowiło 0,05 proc. partii porażonych w stosunku do prób przebadanych i w 570 partiach ziemniaków innych niż sadzeniaki (2,2 proc. partii porażonych). Większość z ww. porażonych partii dotyczyła polskich ziemniaków (18 - sadzeniaki i 494 - inne niż sadzeniaki). Niemniej jednak należy podkreślić, że pomimo znacznej liczby wykryć tej bakterii w naszym kraju, na przestrzeni ostatnich 10 lat odsetek partii porażonych w stosunku do prób przebadanych uległ dużemu obniżeniu. W szczególności dotyczy to ziemniaków towarowych (konsumpcyjnych i przemysłowych), gdzie w latach 2012-2015 odsetek partii porażonych w stosunku do przebadanych kształtował się na poziomie ok. 10 proc., a w roku 2021 był ponad dwuipółkrotnie niższy niż w ww. okresie i wynosił 3,9 proc.” – informuje Inspekcja.

Jak dodaje, w przypadku polskich sadzeniaków ziemniaka odsetek partii porażonych w stosunku do przebadanych kształtował się corocznie na stosunkowo niskim poziomie i wynosił ok. 0,1-0,2 proc. 

PIORiN podkreśla, iż - w związku z powyższymi danymi - Komisja Europejska oraz inne państwa Unii pozytywnie oceniły działania Polski w zakresie zwalczania tego agrofaga kwarantannowego i od połowy lipca 2022 r. zostały złagodzone wymagania dotyczące przemieszczania polskich ziemniaków do innych państw Unii.

"Obecnie, w przypadku przemieszczania ziemniaków innych niż sadzeniaki, badaniu pod kątem bakterii Clavibacter sepedonicus poddawana jest tylko przemieszczana partia, a dołączane do przesyłki zaświadczenie potwierdzające, że dana partia jest wolna od tej bakterii, zostało zastąpione paszportem roślin. Natomiast w odniesieniu do wyprodukowanych w Polsce sadzeniaków ziemniaka nie ustalono żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii" – podsumowuje PIORiN.

  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj