Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie roślin

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2018,8:10 Aktualizacja: 09-05-2018,8:24
A A A

Spełnienie wymagań importowych państw spoza UE dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego - taki jest cel noweli ustawy o ochronie roślin, której projekt przyjęła Rada Ministrów.

Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi. Spełnienie wymagań importowych jest zasadniczym warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych.

oziminy, przezimowanie ozimin, gus, wegetacja roślin ozimych

W uprawach bez większych strat. Pogoda sprzyja roślinom

Z przeprowadzonych w marcu przez rzeczoznawców wojewódzkich badań wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały nieco gorzej niż w roku ubiegłym, ale praktycznie bez większych strat - informuje GUS. Przebieg warunków...

Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność naszych produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Aby ułatwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu, uzupełniono dotychczasowe przepisy o regulacje dotyczące nadzoru nad podmiotami (np. spółkami czy grupami producenckimi) ujętymi w rejestrze eksporterów.

Będzie je nadzorowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) lub firmy certyfikujące integrowaną produkcję roślin.

Integrowana produkcja roślin (IP) jest systemem jakości żywności wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

groch, łubin, bobik, rośliny białkowe, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Są nowe odmiany i technologie upraw roślin białkowych

Zwiększenie uprawy krajowych roślin białkowych - to jeden z programów realizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Naukowcy uzyskali 160 nowych odmian grochu, bobiku i łubinu oraz opracowali 19 nowych...

Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami niektórych państw trzecich, a możliwość przeprowadzania kontroli przez podmioty certyfikujące pozwoli zmniejszyć koszty i obciążenia proceduralne po stronie inspekcji i eksporterów.

Podmioty zainteresowane eksportem będą ponadto musiały zadeklarować znajomość wymagań państw trzecich, do których będą wysyłać produkty lub, w których będą przemieszczane. Jeśli spełnienia określonych wymagań będą oczekiwały państwa tranzytowe, to podmiot eksportujący będzie musiał także potwierdzić ich znajomość.

Projekt wprowadza ułatwienia w procedurze wpisywania podmiotów do rejestru przedsiębiorców przez rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej przy dokonywaniu wpisu. Podlegają jemu podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe.

środki ochrony roślin, bezpieczna żywność, płody rolne, pozostałości środków ochrony roślin, ochrona roślin

Stop przekraczaniu norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, ta chemiczna często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od...

Według projektowanych przepisów wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie będzie musiał kontrolować podmiotów, niewykonujących w danym roku działalności, jeśli zostanie o tym wcześniej poinformowany.

Wprowadzono ułatwienia w przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej opakowań drewnianych, w tym palet, w których sprowadzane są towary do Polski z państw trzecich.

Aby uprościć procedury, wprowadzono ponadto przepisy ułatwiające rejestrację w komputerowej bazie danych informacji dotyczących nasion lub sadzeniaków ziemniaka, uzyskiwanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej. Modyfikacja danych w komputerowej bazie - zgodnie z wolą i na wniosek podmiotu - będzie możliwa bez wydawania decyzji administracyjnej.

Projektowana nowelizacja wprowadza też zmiany zwiększające wiarygodność systemu integrowanej produkcji roślin, przede wszystkim przez zapewnienie efektywniejszej wymiany informacji między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a podmiotami certyfikującymi.

Zdaniem resortu rolnictwa jest to istotna zmiana, bo w ostatnich latach rosła liczba producentów rolnych zgłaszających zamiar uczestnictwa w systemie integrowanej produkcji roślin oraz zwiększała się powierzchnia upraw zgłaszanych w ramach tego systemu.

Nowe regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu