Potrzeba uregulowania wyborów sołeckich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2017,13:00 Aktualizacja: 31-01-2017,13:17
A A A

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące procedur wybierania sołtysa i rady sołeckiej. Stąd wystąpienie o korektę uregulowań prawnych w tym zakresie do przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

RPO przypomina, że sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

sołtys, sołectwa, psl, rady sołeckie, sejm

Sołtys na razie nie dostanie 1000 zł. Sejm odrzucił projekt PSL

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich zakładający wzmocnienie ich pozycji. Wniosek o odrzucenie podczas debaty zgłosiło PiS. Przed głosowaniem posłowie PSL, PO i Kukiz'15 apelowali o...
Ustawa pomija jednak wszelkie inne kwestie dotyczące procedur wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Mogą one być bowiem dowolnie regulowane w statutach jednostek pomocniczych. W tym zakresie ustawodawca przewidział więc przekazanie organom gminy dużej swobody.

"Tymczasem wiele kontrowersji budzi wśród obywateli kwestia standardów kontroli przebiegu wyboru i możliwości składania oraz rozpatrywania protestów wyborczych" - czytamy w wystąpieniu rzecznika.

Podaje on przykład jednej ze skarg, które do niego wpłynęły. Otóż obywatelka opisała sytuację, kiedy to jej "protest wyborczy" w sprawie wyborów sołtysa został odrzucony przez radę gminy. Rada uznała bowiem, iż nie jest organem uprawnionym do badania prawidłowości przebiegu tych wyborów.

Sołtysem może być każdy. Nawet osoba prawomocnie skazana

Rada Miejska w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) określiła w uchwale, że sołtysem nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne, ale wojewoda uchylił ten zapis. Dlaczego? Wprowadzony przez radnych warunek niekaralności - w ocenie...
Obywatelka wykazała dużą determinację i przesłała materiał zawierający zastrzeżenia odnośnie do wyborów do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po zbadaniu sprawy wskazał on, że kompetencje do rozpatrzenia tej
sprawy i protestu ma właśnie… rada gminy.

To może być nieodosobniony przypadek, bo z analiz przeprowadzonych przez Biuro RPO wynika, że tylko część gmin zamieszcza regulacje dotyczące procedury składania protestów wyborczych w wyborach sołtysa w swoich statutach.

Inne problematyczne kwestie podnoszone w skargach dotyczą m.in. czasu głosowania (to np. tylko pół godziny), braku możliwości dowozu do lokalu wyborczego osób niepełnosprawnych i starszych oraz niedostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rzecznik podkreśla, że na terenach wiejskich tradycje powoływania sołtysów są bardzo długie. Obecnie liczbę sołectw szacuje się na ok. 40 tysięcy.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu