Rolnicy, którzy przekażą gospodarstwa dostaną wsparcie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
12-08-2016,10:45 Aktualizacja: 12-08-2016,11:44
A A A

Od 12 września do 11 października będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Opublikowane już zostało w tej sprawie ogłoszenie Daniela Obajtka, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - informuje agencja na swojej stronie internetowej.

las, zalesianie, wnioski o wsparcie na zalesianie, PROW, pieniądze, las, rolnicy

Rolnicy złożyli 860 wniosków o wsparcie na zalesianie

1 sierpnia zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie, w ramach działania PROW na lata 2014-2020 "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów"....

Pomoc może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów
  • jest pełnoletni
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, ryszard zarudzki

ARiMR zakończyła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Do 5 lipca pieniądze dostało 99,5 proc. beneficjentów, czyli 1 mln 348 tys. rolników - poinformował Ryszard Zarudzki,...

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym gospodarz trwale przekaże gospodarstwo, do 31 grudnia 2020 r.

Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma wsparcie w wysokości 5-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, więc maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Maksymalna wysokość płatności, jaką może otrzymać rolnik  wynosi zatem równowartość 7,5 tys. euro.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.

W województwach, w których średnia powierzchnia gruntów jest większa niż przeciętna w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu