1482 zł brutto - to przeciętna emerytura i renta rolnika

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-09-2022,10:00 Aktualizacja: 17-09-2022,19:38
A A A

Ponad 1300 zł wynosi już różnica wysokości przeciętnej emerytury/renty z rolniczego i pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Przeciętny rolniczy emeryt/rencista dostaje zaledwie niecałe 1500 zł brutto.

Główny Urząd Statystyczny w dokumencie pt. "Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022" podaje, że przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiła w Polsce 9250,1 tys. osób i była o 0,4 proc. niższa w skali roku.

emerytury rolnicze, KRUS, ZUS, GUS, świadczenia dla rolników

Kto i ile może dorobić do rolniczej emerytury?

Od 1 września zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub...

Przy czym emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8 249,4 tys. osób (o 0,1 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r.).

"W ujęciu rocznym liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się o 4,5 proc. do poziomu 1 000,7 tys. osób. Spadek obserwowano we wszystkich województwach - od 6,3 proc. w lubuskim i śląskim do 3,1 proc. w małopolskim" - wylicza GUS.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w omawianym czasie wyniosła 2 815,01 zł i była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w w pierwszym półroczu to 1 481,88 zł i w skali roku zwiększyła się o 4,3 proc. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach - od 4,8 proc. w podkarpackim do 3,1 proc. w śląskim.

W 9 województwach przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto rolników indywidualnych były wyższe niż średnia w kraju, w tym najwyższe - w śląskim (o 8,8 proc.), a następnie lubuskim (o 7,7 proc.) i zachodniopomorskim (o 3,2 proc.).

W województwie łódzkim emerytury i renty rolników osiągnęły poziom zbliżony do średniego w kraju, a najniższe wypłacono w: wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim (odpowiednio o: 2,3, 2,1, 1,4, 0,8, 0,7 i 0,1proc. mniej niż średnio w kraju).

"Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników indywidualnych zmniejszyła się i w I półroczu 2022 r. wynosiła 11,1 p. proc. (wobec 12,4 p. proc. przed rokiem)" - przekazuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej