0 zł zaliczki na podatek, jeżeli świadczenie z KRUS mieści się w tej granicy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2023,8:05 Aktualizacja: 19-01-2023,8:07
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informację o wysokości zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku.

Od 1 stycznia - w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego - KRUS pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych, jak w 2022 roku.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, wsparcie dla rolnictwa, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który stwarza ramy prawne dla jego realizacji - poinformowała Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld...

Od świadczeń nieprzekraczających 2500 zł miesięcznie, zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku (30000 zł rocznie).

Od emerytur i rent przekraczających 2500 zł miesięcznie zaliczka wynosi natomiast 12 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł. Wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12 proc. świadczenia.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku), zaliczka będzie wynosiła 32 proc. kwoty przekroczenia, minus 300 zł.

"Od 1 stycznia na wniosek emeryta/rencisty, można pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł. Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. z tytułu zatrudnienia), powinien złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie takie można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom" - zwraca uwagę Kasa.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9 proc. kwoty świadczenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej