Rolnicy mają lepiej współpracować. Siła w grupach producenckich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-09-2015,8:35 Aktualizacja: 14-09-2015,10:22
A A A

Sejm uchwalił nowelę, która ma promować współpracę rolników przez szersze uczestnictwo w grupach producenckich. Według resortu rolnictwa gospodarze zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej i konkurować na rynku międzynarodowym.

Projekt zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach, innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przygotował resort rolnictwa.

Uczestnictwo w grupach ma być lekiem na rozdrobnienie agrarne gospodarstw rolnych, które MRiRW określiło jako kluczowy problem rozwoju wsi i rolnictwa. W Polsce w grupach producentów rolnych jest zorganizowanych ok. 27,6 tys. producentów, co stanowi niewielki odsetek w porównaniu z ogólną liczbą podmiotów, które potencjalnie mogłyby być członkami takich grup (ok. 1,5 mln).

grupy

Grupy producenckie rolników będzie promował rząd?

Większe uczestnictwo rolników w grupach producenckich - to cel projektu noweli, który we wtorek przyjął rząd. Zdaniem Rady Ministrów rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej. Chodzi...

Źle wypada też porównanie ze "starymi" państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności Francją (68 proc. w sektorze hodowli) czy Niemcami.

Dotychczasowe przepisy regulujące tworzenie grup rolnych, mimo kilkukrotnych nowelizacji, nie wystarczały - w opinii ministerstwa - by zachęcić rolników do współpracy w grupach.

Tymczasem, według resortu rolnictwa, uczestnictwo w grupach producentów jest skutecznym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystne zbycie produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków.

Nowela reguluje szczegółowo zasady działania grup. Precyzuje m.in. coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy - nie mniejsz niż 80 proc. produkcji.

Oznacza to, że maksymalnie 20 proc. produkcji może zostać np. wprowadzone na rynek z pominięciem grupy. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku działalności.

Nad działalnością grup producentów rolnych nadzór sprawować będzie Agencja Rynku Rolnego (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych.

Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia.

Nowe regulacje dostosowują istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj