Grunty "wracające" z dzierżaw nie trafią do rolników, a do państwowych spółek?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-01-2023,8:05 Aktualizacja: 11-01-2023,8:05
A A A

W oddziałach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem koncepcji ponownego zagospodarowania większych obszarowo nieruchomości, objętych umowami, które wygasną w 2023 r. - zapewnia ministerstwo rolnictwa.

W ramach interpelacji posłanka Dorota Niedziela (KO) podkreśliła, że najbliższych 3 latach z zakończonych umów dzierżawy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wróci prawie 100 tys. ha. Głównie będą to grunty dzierżawione przez podmioty, które nie wyraziły zgody na wyłączenia zgodnie z ustawą z 16 września 2011 roku.

Waldemar Humięcki, KOWR, dzierżawa ziemi, grunty rolne, prawo pierwokupu

Ziemia z zakończonych umów dzierżawy trafi do rolników indywidualnych

W najbliższych trzech latach z zakończonych umów dzierżawy do państwowego zasobu wróci ponad 96 tys. hektarów. Ziemia ta zostanie przekazana w ponowną dzierżawę rolnikom indywidualnym - mówi Waldemar Humięcki, Dyrektor...

Rolnicy z obawami

"Zadaniem KOWR jest rozdysponowanie powracających z dzierżawy gruntów na rzecz rolników indywidualnych. W ostatnim czasie do rolników, ale także biur poselskich, dochodzą niepokojące informacje, że KOWR nie będzie w stanie na bieżąco wystawiać tych gruntów na przetargi na powiększanie gospodarstw rodzinnych i już przygotowuje się do przekazywania gruntów jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa do użytkowania. Rolnicy wyrażają obawy, że będzie to miało miejsce nawet w przypadku regionów, gdzie panuje głód ziemi, a oni od lat czekają na możliwość powiększenia swoich gospodarstw" - podkreśliła posłanka, cytując wypowiedź szefa KOWR, potwierdzającego "możliwość przekazania, w wyjątkowych sytuacjach, części tych gruntów do użytkowania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa, na czas niezbędny do przeprowadzenia wtórnej restrukturyzacji".

Ustosunkowując się do wystąpienia i zawartych w nim pytań Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa podaje, że w latach 2023-2025 wygasają 133 umowy dzierżawy obejmujące grunty o łącznej powierzchni 88 519 ha, położone na terenie 10 województw, których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30 proc. gruntów.

KOWR, dzierżawa i poddzierżawa ziemi, Janusz Kowalski, Karolina Gaweł

Posłowie KO zarzucają KOWR łamanie przepisów w sprawie dzierżaw ziemi

Z kontroli przeprowadzonych w KOWR przez posłów KO wynika, że dochodzi tam do urzędniczego łamania przepisów odnośnie dzierżaw ziemi, w którym udział biorą politycy związani z PiS. "Nie doszło do naruszenia prawa" -...

W roku 2024 wygasa 67 umów obejmujących grunty o łącznej powierzchni 36 675 ha, natomiast największy areał gruntów (37 440 ha) obejmują umowy wygasające w 2023 roku.

Ministerstwo uspokaja

"Jak poinformował KOWR, w oddziałach terenowych trwają obecnie zaawansowane prace nad przygotowaniem koncepcji ponownego zagospodarowania większych obszarowo nieruchomości, objętych umowami, które wygasną w 2023 r. Tam, gdzie znajdują się budynki, w myśl art. 24b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, może utworzyć ośrodki produkcji rolniczej. Działki o dużych powierzchniach będą dzielone na mniejsze, tak aby jak największa grupa rolników indywidualnych mogła powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. W sytuacjach, w których proces ponownego zagospodarowania będzie wymagał dłuższego czasu, KOWR ma możliwość zawarcia, na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy z jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną przez KOWR" - wyjaśnia Romanowski.

czynsz dzierżawny za państwową ziemię, KOWR, Lubelska Izba Rolnicza, podatek rolny, ceny kwintala żyta

Czynsze dzierżawne za ziemię rosną. Jest pomysł, jak je ustabilizować

Lubelski samorząd rolniczy przedstawił koncepcję ustabilizowania wysokości czynszów dzierżawnych za państwową ziemię. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana w sposobie naliczania należności. W stanowisku Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby...

Jak dalej zapewnia, zdecydowana większość nieruchomości rolnych, objętych umowami dzierżawy, które wygasną w 2023 r., w latach następnych trafi do rolników indywidualnych, gdyż jest to główny kierunek rozdysponowania gruntów ZWRSP.

Prace mające na celu przygotowanie wtórnej restrukturyzacji nieruchomości o dużych powierzchniach mają być już zaawansowane. Ze względu jednak na możliwość wystąpienia sytuacji, często niezależnych od KOWR (np. problemów z wyłonieniem geodetów i dokonaniem podziałów geodezyjnych, zwrotu nieruchomości przez byłego dzierżawcę z zasiewami), powodujących wydłużenie procesu ponownego zagospodarowania przejmowanych nieruchomości, KOWR - aby zabezpieczyć mienie ZWRSP - bierze pod uwagę możliwość zawarcia w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy z jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

Spółki z ważną rolą

"KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt" - wskazuje wiceminister.

Podkreśla, że spółki z jednej strony wykonują prace hodowlane, natomiast z drugiej muszą brać pod uwagę rachunek ekonomiczny. Przez swoją działalność są podmiotami spełniającymi ważne zadania z punktu widzenia polityki rolnej państwa, a przy tym prowadzą działalność rolniczą, tak aby skutecznie pokrywać koszty hodowli.

"Spółki te odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności rolniczej, zarówno z punktu widzenia wzrostu ilości, jak i jakości produktów rolnych. Z tego też względu, KOWR będzie szczegółowo analizował wnioski spółek co do ewentualnego zapotrzebowania na grunty uprawne pochodzące z wygasłych umów dzierżawy" - tłumaczy Romanowski.

Zwraca ponadto uwagę, że ze względów organizacyjnych, a także dzięki doświadczeniu i dobrze wyposażonemu parkowi maszynowemu będącemu w posiadaniu ww. spółek, KOWR korzysta z możliwości zawierania z nimi krótkoterminowych umów dzierżawy na czas niezbędny do przeprowadzenia wtórnej restrukturyzacji nieruchomości pochodzących z wygasających umów dzierżawy.

Gwarantować ma to utrzymanie wysokiej kultury rolnej gruntów, do czasu ich rozdysponowania w drodze przetargów ograniczonych wśród rolników indywidualnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu