Coraz dłuższe fale upałów staną się powszechne. To wymaga pilnego działania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Newseria Biznes, (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-08-2019,10:25 Aktualizacja: 30-08-2019,12:07
A A A

Gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym ekstremalne upały, utrudniają życie nie tylko na wsi. W 41 miastach Polski mieszkańcy są narażeni na większe ryzyko występowania chorób układu krążenia czy układu oddechowego w związku z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi.

W 36 miastach nawałnice, powodzie i ekstremalne temperatury mogą zakłócać funkcjonowanie transportu, a w 14 - sektora energetycznego.

Na przestrzeni kolejnej dekady powszechne będą w Polsce coraz dłuższe fale upałów i  krótkie, ale intensywne opady deszczu, które będą powodować lokalne zalania i podtopienia - wynika z nowej "Polityki ekologicznej państwa do 2030 roku".

zmiany klimatu, susze, powodzie, tornada, Krystian Szczepański, IOŚ-PIB

Od katastrofy klimatycznej dzieli nas zaledwie pół stopnia

Działalność człowieka spowodowała około 1°C wzrost globalnego ocieplenia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Jeśli nie podejmiemy szybko działań wzrośnie on do 2°C, co będzie oznaczało klimatyczną katastrofę.   Naukowcy nie...

Dokument będzie podstawą do inwestowania środków z UE, tworzenia nowego prawa i modernizowania infrastruktury tak, aby polska gospodarka zaadaptowała się do skutków zmian klimatycznych.

- "Polityka ekologiczna państwa do 2030 roku" skupia się na wyzwaniach związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, rozwojem gospodarczym, zapewnieniem właściwych warunków życia ludziom i zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego. Jeżeli chcemy się rozwijać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapewnić dynamiczny rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu zasobów przyrodniczych, to musimy mieć strategiczny dokument, dzięki któremu, konstruując przepisy o ochronie środowiska, będziemy wiedzieć, że zmierzamy w dobrym kierunku - mówi agencji Newseria Biznes wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Jak podkreśla, "Polityka ekologiczna państwa do 2030 roku" - podpisana przez premiera na początku sierpnia - współgra z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

[WIDEO] Mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

pszenica, zmiana klimatu, susza rolnicza, Jorgen Olesen, Uniwersytet Aarhus

Pszenica nie jest wystarczająco odporna na zmiany klimatu

Według naukowców stosowane obecnie w europejskim rolnictwie programy hodowlane pszenicy i wysiewane jej odmiany nie zapewniają uprawom odpowiedniej odporności na zmiany klimatu - twierdzą w publikacji na łamach PNAS. Grupa europejskich...

Dokument wyznacza kierunki działań w obszarze środowiska i gospodarki wodnej oraz będzie kluczową strategią w tym obszarze, stanowiąc podstawę do przyszłych działań legislacyjnych i inwestowania środków UE z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Jest to również pierwsza przyjęta strategia z dziewięciu takich dokumentów, opracowywanych równolegle przez poszczególne ministerstwa, które razem będą wyznaczać kierunki rozwoju kraju.  

- Ta strategia odpowiada też na bieżące trendy, związane z gospodarką obiegu zamkniętego czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Proponujemy w niej szereg działań i adresujemy także te kwestie, które dotyczą innowacyjności oraz programowania odpowiednich instrumentów finansowych i prawnych do walki z tymi wyzwaniami - mówi Sławomir Mazurek.

Nieodpowiednia jakość powietrza, niska zasobność wód, skutki postępujących zmian klimatycznych i deficyt narzędzi kreowania ładu przestrzennego - to jedne z głównych problemów środowiskowych wymienionych w nowej strategii ekologicznej.

rybołówstwo, połowy ryb, zmiany klimatu, Christopher Free, University of California, populacja ryb

Zmiany klimatu wpływają na wydajność rybołówstwa na świecie

Ryby są ważnym źródłem białka dla ponad połowy światowej populacji, a w rybołówstwie pracuje 56 mln ludzi. Zmiany klimatu mogą zaburzyć działanie tego złożonego systemu, stojącego za jednym z głównych źródeł pożywienia....

Wyzwaniem dla Polski jest zapewnienie właściwego systemu finansowania przedsięwzięć środowiskowych, tak żeby działania sektora prywatnego i publicznego (zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym) były skoordynowane i wzajemnie się uzupełniały.

Szeroko poruszanym zagadnieniem w nowej strategii są ekstremalne zjawiska pogodowe i ich wpływ na gospodarkę. Dokument typuje 41 miast w Polsce, w których zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego.

W 36 miastach wzrost intensywności zagrożeń - opadów deszczu, ekstremalnych temperatur, nawałnic czy powodzi - może w przyszłości zakłócić funkcjonowanie transportu. Z kolei w 14 miastach zmiany klimatyczne mogą zakłócać funkcjonowanie sektora energetycznego (np. opady śniegu czy marznącego deszczu mogą powodować awarie sieci niskiego napięcia i nawet kilkudniowe braki zasilania).

- Wszystko, co dotyczy ekstremalnych zjawisk pogodowych i tego, w jaki sposób mamy się do nich adaptować, jest ważnym kierunkiem interwencji. Tutaj z pomocą przychodzą miejskie plany adaptacji. Ministerstwo Środowiska we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi wypracowało dla 44 miast powyżej 100 tys. właściwe instrumenty interwencji, np. na wypadek ekstremalnych deszczy czy długotrwałych susz. Są tam zapisane konkretne działania, dotyczące np. rozwoju błękitnej, zielonej infrastruktury czy likwidacji miejskich wysp ciepła. Przygotowaliśmy już miejskie plany, ale chcemy nimi objąć także inne obszary Polski - tereny wiejskie i mniejsze miasta - podkreśla Sławomir Mazurek.  

Teraz susza, a za chwilę powodzie. Zmiany klimatyczne robią swoje

W Polsce potrzebna jest długofalowa polityka zarządzania ryzykiem powodziowym - podkreśla Jacek Engel z Koalicji Ratujmy Rzeki. Jak ocenia, kilka elementów, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego, można...
Oprócz miast zaadaptowania do nowych warunków będą wymagać całe sektory gospodarki, takie jak np. transport i budownictwo, szczególnie podatne na ekstremalne zjawiska (np. silne wiatry, nawalne deszcze i burze, powodzie, osuwiska, śnieg, lód, skrajne temperatury i brak widoczności). Dlatego nowo przyjęta polityka ma też wyznaczać standardy do opracowywania nowych projektów infrastruktury transportowej i modernizacji już istniejącej.

- Najpilniejsze działania są też związane z poprawą jakości powietrza. To jeden z głównych priorytetów, realizowany już w ramach programu Czyste Powietrze, który przeznaczy 103 mld zł w ciągu 10 lat na wymianę źródeł ciepła, głęboką termomodernizację i zastosowanie OZE w gospodarstwach domowych. Kwestia poprawy jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji jest bardzo ważna. Możemy także wymienić programy NFOŚIGW związane z rozwojem sieci ciepłowniczej, energii odnawialnej na terenach rolniczych. Wszystkie te działania wynikają bezpośrednio z "Polityki ekologicznej państwa do 2030 roku" - mówi wiceminister środowiska.

Jak podkreśla, dokument ten pozwoli podejść do tematu ochrony środowiska kompleksowo i przyczyni się do wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie, wynikających chociażby z polityki klimatycznej UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement