Ważna ustawa, czyli posłowie o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2020,20:25 Aktualizacja: 06-10-2020,22:23
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła we wtorek projekt ustawy, który wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Komisja zaakceptowała w środę kilkanaście poprawek, jakie do ustawy zgłosili sejmowi legislatorzy. Miały one głównie charakter legislacyjny i porządkowy.

W trakcie posiedzenia legislatorzy jak i część posłów zgłaszała uwagi do projektu, wskazując m.in. na wątpliwości związane z prawem europejskim lub terminem wejścia w życie niektórych przepisów.

hodowla świń w cyklu otwartym, walka z asf w polsce, Jan Białkowski, trzoda chlewna

Zakaz hodowli świń? Resort: inne kraje już go wprowadziły

Zwiększeniem skuteczności zwalczania ASF, ale także wprowadzeniem takiego rozwiązania przez niektóre państwa członkowskie UE - resort rolnictwa tłumaczy propozycję zakazu hodowli świń w cyklu otwartym. Zakaz, zgodnie z projektem nowelizacji...

Strona rządowa zobowiązała się do rozpatrzenia ich, a także zaproponowania odpowiednie zmiany w drugim czytaniu projektu ustawy.

Nowe przepisy mają zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują one sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, projektowana ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana; jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Rozwiązano genetyczną zagadkę europejskich świń

Świnie zostały udomowione na Bliskim Wschodzie, jednak nie przypominają genetycznie tamtejszych dzików, ale europejskie. Na łamach tygodnika "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy wyjaśniają, jak to się stało....

W uzasadnianiu do projektu wskazano, że jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Natomiast w odniesieniu do spraw "związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych (...) oraz kontroli świadectw zootechnicznych (...) i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego".

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Andrzej Brzozowski, Wólka Wyganowska, wirus ASF, afrykański pomór świń, Inspekcja Weterynaryjna, odszkodowanie za świnie

ASF. Hodowca z Podlasia walczy o swoje pieniądze

Hodowcy trzody chlewnej, którym nie przyznano odszkodowania za zabite świnie w związku z ogniskiem ASF, walczą o pieniądze w sądzie. Jednym z nich jest Andrzej Brzozowski. Andrzej Brzozowski jest właścicielem kilku gospodarstw, w...

W projekcie proponuje się, aby wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Wysokość tych opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj