Nowela ustawy o nawozach i nawożeniu z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-11-2022,13:10 Aktualizacja: 26-11-2022,19:48
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa. Rozszerzony został katalog produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory.

Chodzi o ustawę z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu - podała Kancelaria Prezydenta RP. Według nowych przepisów nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Senat RP, Ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o scalaniu gruntów, identyfikacja i rejestracja zwierząt

Dwie ustawy do podpisu prezydenta, jedna wraca do Sejmu

Senat poparł ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o scalaniu gruntów. Oba dokumenty trafią teraz do podpisu prezydenta. Z kolei ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z poprawkami wraca do Sejmu. Za pierwszym aktem prawnym...

Inspekcja jest upoważniona m.in. do wstępu na grunty, dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Znowelizowana ustawa nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej, umożliwiając w ten sposób równoległe wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały prawu wspólnotowemu.

Unijne rozporządzenie wdrożone do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory - w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

ustawa o IJHARS, Andrzej Duda, kontrola żywności, nadzór nad artykułami rolno-spożywczym

Prezydent postawił kropkę nad "i" w sprawie lepszego nadzoru nad żywnością

Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest m.in. zwiększenie efektywności nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolą żywności sprzedawanej w sklepach internetowych - poinformowano na stronie prezydenta. Chodzi o...

Przepisy UE nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Ustawa ponadto określa, że jednostką przeprowadzającą kontrolę stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Zmieniono część systemu kar za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych.

Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych. Zmiana systemu kar ma na celu realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, a także wzmocnienie funkcji odstraszającej tych przepisów wobec podmiotów, które nie będą przestrzegać obowiązującego prawa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej