NIK pozytywnie ocenia system tropiący nadużycia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2016,11:15 Aktualizacja: 05-04-2016,15:15
A A A

System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych działa prawidłowo. Proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków unijnych przebiega zgodnie z przepisami Unii Europejskiej - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli.

Polskie instytucje uczestniczą także w postępowaniach wyjaśniających w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przed KE, w wyniku których obniżono kwotę wstępnie proponowanych przez Komisję Europejską wyłączeń z finansowania UE. W efekcie działań ministerstwa rolnictwa oraz agencji płatniczych w latach 2004-2015 (I połowa) ograniczono sankcje finansowe o blisko 15 procent.

trzoda, handel, transport zwierząt, kontrole nik

Transport i ubój zwierząt gospodarskich pod kontrolą NIK

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli powie „sprawdzam” w kilku tematach związanych z rolnictwem i rozwojem wsi. Pod lupę trafią fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, których celem jest promowanie i wspieranie...
NIK skontrolowała organizację i działanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w obszarach: informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz obsługi postępowań wyjaśniających przed KE w tych sprawach.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli system funkcjonował sprawnie, a realizacja zadań w skontrolowanych obszarach była zgodna z przepisami unijnymi oraz z zasadą należytego zarządzania finansami - informuje biuro prasowe Izby.

System informowania o nieprawidłowościach

Wiodącą rolę w organizowaniu systemu odgrywa KE (OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), która określiła przepisy wykonawcze w tym zakresie, utworzyła i administrowała systemem informatycznym udostępnionym państwom członkowskim oraz która jest odbiorcą przekazywanych informacji.

energia wiatrowa, wiatraki, oze, kontrola NIK

Wiatraki stawiane niezgodnie z prawem. NIK gani urzędników

Nieprawidłowości na każdym etapie postępowań administracyjnych i planistycznych w związku z budową elektrowni wiatrowych zarzuciła władzom gminy Laszki (woj. podkarpackie) Najwyższa Izba Kontroli. Procedury poprzedzające wydawanie decyzji o...
Na poziomie krajowym w realizację zadań w ramach tego procesu są zaangażowane: Ministerstwo Finansów (Departament Ochrony Interesów Finansowych UE zapewniający realizację zadań pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub Unii Europejskiej), agencje płatnicze (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego), Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), a także samorządy województw.

Wymienione instytucje opracowały i wdrożyły niezbędne dokumenty ramowe i procedury wewnętrzne, zapewniły odpowiednią obsadę kadrową do obsługi systemu oraz prawidłowo realizowały zadania wynikające z przepisów UE.

Stwierdzone w kontroli niedotrzymywanie terminów zgłoszeń nieprawidłowości do KE (w ponad połowie przypadków), w szczególności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie spowodowało powstania błędów finansowych. Agencja w celu wyeliminowania opóźnień podjęła działania naprawcze.

Według danych KE za 2013 r. raporty nieprawidłowości zgłaszane są przez Polskę średnio 10 miesięcy po wykryciu, podczas gdy wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez wszystkie państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynosił 20 miesięcy.

NIK: obowiązujący model gospodarki łowieckiej jest przestarzały

Wprowadzony wiele lat temu model gospodarki łowieckiej nie uwzględnia obecnych relacji na linii myśliwi - państwo - właściciele nieruchomości, ani współczesnej świadomości przyrodniczo-ekologicznej. Minister Środowiska nie ma żadnych...
W latach 2010-2015 (tj. do 11 czerwca) Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 1180 nieprawidłowości, na łączną kwotę 96,2 mln euro. Z dostępnych danych wynika, że zdecydowanie częściej popełniały nieprawidłowości osoby fizyczne - 789 przypadków (czyli 67 proc.), podczas gdy osoby prawne - 391 przypadków (czyli 33 proc.).

Najliczniejszą grupę ze względu na typ nieprawidłowości stanowiły nieprawdziwe zgłoszenia dotyczące produktów, projektów lub gruntu. Zdecydowaną większość przypadków nieprawidłowości (ok. 95 proc.) zgłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

NIK zwraca jednak uwagę, że dostęp agencji płatniczych do bazy danych systemu informatycznego (uruchomionego przez KE w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach) był ograniczony do zakresu ich właściwości. To wykluczało możliwości uzyskiwania informacji wprowadzonych przez inne jednostki.

NIK o ASF: działania państwa nieadekwatne do skali zagrożenia

Chociaż działania organów państwowych zapewniły wczesne wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń, to Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że podjęte działania były nieadekwatne do skali zagrożenia. Obostrzeniami objęto zbyt rozległy...
Izba zauważa również, że Ministerstwo Finansów od 2011 r. zrezygnowało z przygotowywania okresowych zbiorczych informacji dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Tymczasem opracowania stanowiły źródło informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących ujawnionych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, w których administrowaniu agencje nie brały udziału.

Dlatego NIK skierowała wniosek do pełnomocnika rządu ds. nieprawidłowości finansowych o wdrożenie instrumentów zapewniających agencjom płatniczym pełny zakres informacji o nieprawidłowościach w wydatkowaniu europejskich funduszy rolnych zgłaszanych do Komisji Europejskiej.

System obsługi postępowań

W latach 2004-2015 (I połowa) przeprowadzono łącznie 80 postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską. Postępowania prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z agencjami płatniczymi były realizowane zgodnie z przepisami UE i wyczerpano wszystkie możliwości negocjacji wynikające z tych przepisów.

NIK: fermy zwierząt w Polsce to bomba ekologiczna

Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie i środowiska naturalnego - twierdzi w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem NIK, nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi jest...
W powyższych 80 przypadkach KE zaproponowała wstępnie wyłączenie z finansowania UE kwoty 2.559,7 mln zł.

Ostatecznie po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających wydała decyzje o wyłączeniu 1.139,4 mln zł. W odniesieniu do kwoty 1.037,1 mln zł trwają postępowania wyjaśniające.

Zamknięto w sumie 44 postępowania. KE wyłączyła wydatki z finansowania w 21 przypadkach, a w pozostałych nie ustaliła jeszcze wysokości korekty lub też postępowania są niezakończone.

Izba stwierdza, iż w efekcie prowadzonych przez ministra rolnictwa we współpracy z agencjami płatniczymi, postępowań wyjaśniających przed KE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2015 (I połowa), Polska uniknęła - w stosunku do pierwotnie proponowanego przez Komisję - wyłączenia z finansowania unijnego wydatków na kwotę blisko 383,2 mln zł, tj. około 15 procent.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej