Jest projekt w sprawie finansowania WPR na lata 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-10-2022,13:40 Aktualizacja: 05-10-2022,11:08
A A A

Mechanizm wyprzedzającego finansowania ma być częściej stosowany i dotyczyć będzie m.in. zwiększania konkurencyjności gospodarstw rolnych czy inwestycji w alternatywne źródła energii - wynika z opublikowanego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, która ma służyć stosowaniu unijnych przepisów w zakresie m.in. wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na jej realizację, warunków wypłaty wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek beneficjentom Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027, zwanego "PS WPR", oraz pomocy technicznej.

Planowane stawki płatności bezpośrednich, ministerstwo rolnictwa, Europejski Bank Centralny , kurs euro

Planowane stawki płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 euro). W...

Dodano, że nowe przepisy będą obowiązywać w okresie programowania 2023-2027, ale zgodnie z zasadą n+2, czyli do końca 2029 r. "Niemniej jednak pomoc udzielona na podstawie tej ustawy będzie wiążąca do zakończenia spraw rozpoczętych na mocy tej ustawy, w szczególności dotyczących odzyskiwania należności" - dodano.

Zgodnie z uzasadnieniem, akredytacji ma udzielać Minister Finansów, tak aby zapewnić ciągłość zadań realizowanych przez agencję płatniczą (ARiMR) i wypłat dla beneficjentów WPR.

Nowe przepisy określają też właściwości organów w zakresie uruchamiania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów (EFRROW).

Projekt zakłada, że środki pochodzące z EFRG i EFRROW będą przekazywane ARiMR na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, na podstawie zapotrzebowań składanych przez agencję płatniczą.

gospodarstwo, rolnicy, budżet

Budżety rolniczych gospodarstw pod lupą. Co mówią liczby?

Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę, najniższy udział wydatków w dochodach oraz najniższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania – to charakteryzuje gospodarstwa domowe rolników na tle ogółu...

Nowe prawo zakłada, że pieniądze na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa. Warunki przekazywania tych środków będą określone w rozporządzeniu.

Projekt zawiera też przepisy określające uruchamianie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach interwencji objętych PS WPR, a także przepisów unijnych dotyczących pomocy technicznej objętej PS WPR.

Jak przypomniano, mechanizm wyprzedzającego finansowania do wysokości środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa był dotychczas stosowany w poprzednich perspektywach finansowych w stosunkowo małym zakresie obejmując głównie wsparcie dla grup producentów rolnych.

"Dla PS WPR proponuje się znaczne rozszerzenie zakresu interwencji, w ramach których możliwe będzie skorzystanie z tego mechanizmu wsparcia. Uprawnieni do wnioskowania o ten rodzaj wyprzedzającego finansowania, zgodnie z założeniami projektu, będą beneficjenci wszystkich interwencji PS, w których współfinansowanie krajowe pochodzi ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem interwencji obszarowych oraz instrumentów finansowych, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w wytycznych dla poszczególnych interwencji i w konsekwencji w formularzu umowy o przyznaniu pomocy" - wskazano.

Zgodnie z uzasadnieniem potencjalnymi beneficjentami takiej interwencji mają być np. inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, inwestycje w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu; chodzi również o rozwój małych gospodarstw, współpracę w ramach łańcucha wartości czy doradztwo rolnicze.

Projekt zakłada ponadto, że zaliczki dla interwencji będą wynosić 50 proc. przyznanej kwoty. Zgodnie z uzasadnieniem, wyprzedzające finansowanie z budżetu będzie realizowane w formie pożyczek z BGK.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie