Zysk KSC trzykrotnie mniejszy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2015,10:40 Aktualizacja: 07-04-2015,9:03
A A A

Niecałe 127 mln zł – to zysk netto Krajowej Spółki Cukrowej za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 r. Ostatniego dnia marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KSC.

Podjęte uchwały dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 prezesowi zarządu Markowi Derezińskiemu, członkom zarządu Krzysztofowi Kowie i Tomaszowi Olenderkowi oraz Radzie Nadzorczej w składzie: Anna Miazek, Andrzej Leszczyński, Zdzisław Salus, Adrian Charzyński, Mariusz Iskra, Zbigniew Jezierski, Wojciech Kałużny, Mariusz Kowalski, Irena Ożóg, Józef Pawela, Paulina Warszewska, Jarosław Wojtowicz oraz Stanisław Kalinowski.

Od 1 kwietnia br. pracuje już jednak zarząd w odnowionym składzie, wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym. W VII kadencji prezesem zarządu jest Marek Spuz vel Szpos. Członkowie zarządu natomiast to odpowiedzialny za obszar ekonomiczno-finansowy Krzysztof Kowa oraz zajmujący się strategią i rozwojem, a także kwestiami korporacyjnymi Piotr Szymanek. Ponadto poinformowano o wynikach wyborów kandydata do zarządu wybieranego przez pracowników spółki. Został nim Tomasz Olenderek.

Zatwierdzono też sprawozdanie finansowe KSC. Ostatni rok obrotowy zamknął się sumą bilansową na dokładnym poziomie 1 931 045 518,75 zł oraz zyskiem netto w wysokości 126 719 352,69 zł. Oznacza to znaczny spadek, bo w poprzednim roku finansowym, który zakończył się 30 września 2013 r., zysk sięgnął 381 mln zł.

Delegaci na walne zgromadzenie zdecydowali o podziale obecnego zysku w ten sposób, że kwotę nieco ponad 79 mln zł zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,08 zł na jedną akcję (w poprzednim roku finansowym do akcjonariuszy KSC trafiło prawie 139 mln zł.), a prawie 47,5 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Wypłata dywidendy rozpocznie się nie później niż 31 maja i zakończy się do 30 czerwca 2015 roku.

Natomiast zysk netto z lat ubiegłych w wysokości ponad 20 mln zł przeznaczono w całości na kapitał zapasowy spółki.

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie