Ministerstwo apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2016,8:20 Aktualizacja: 07-07-2016,8:55
A A A

O szybkie powoływanie komisji do szacowania strat w rolnictwie po suszy i innych zjawiskach pogodowych zaapelował do wojewodów Rafał Romanowski, wiceszef MRiRW. Susza dotyczy już sześciu upraw: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych i rzepaku.

Najtrudniejsza sytuacja występuje w uprawach pszenicy jarej, gdzie susza występuje w 703 gminach na terenie 13 województw. Najmniejszą suszę odnotowano w uprawach w rzepaku - występuje w 1 proc. gmin na terenie 3 województw - podało ministerstwo rolnictwa.  

Region Wodny Warta, susza rolnicza, niedobór wody, Wielkopolska Izba Rolnicza

Susza straszy coraz bardziej. Niedostatki wody coraz większe

Niepokojące informacje napłynęły z ostatniego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Niedostatki wody są coraz większe i rośnie zagrożenie suszą. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki...

Resort zorganizował spotkanie z wojewodami, mające na celu pomóc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. "Za uruchamianie takiej pomocy ponosimy odpowiedzialność razem z wojewodami" - powiedział cytowany w komunikacie minister Krzysztof Jurgiel.  

Według Romanowskiego rozmowy miały służyć wypracowaniu sposobów koordynacji działań i przekazywania informacji o stratach do działającego w resorcie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Od kilku lat susza jest zjawiskiem występującym w polskim klimacie, ale w tym roku były też gradobicia, burze i deszcze nawalne, wskutek których ucierpiało wiele gospodarstw rolnych. Straty są zróżnicowane w zależności do regionu - poinformował wiceminister. Do wojewodów zaapelował o szybkie powoływanie komisji do ich szacowania.

Poinformował też o przygotowanym w ministerstwie projekcie protokołu szacowania strat, z którego już mogą korzystać komisje. Projekt zostanie zinformatyzowany i ujednolicony, tak aby komisje mogły szybciej dokonać oceny. Wzór protokołu będzie obowiązkowy od 2017 r.  
susza rolnicza, klimatyczny bilans wodny, kbw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, IUNG

IUNG: susza jest, ale na mniejszym obszarze

Susza jest mniejsza niż kilkanaście dni temu, ale nadal występuje w 10 proc. polskich gmin położonych w ośmiu województwach. Najbardziej niedoborem wody są zagrożone zboża jare i ozime - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i...

Podczas spotkania przedstawiono również działania, które mogą być uruchamiane w ramach reagowania na skutki negatywnych zjawisk pogodowych. Romanowski zauważył, że po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody zostanie przeanalizowana decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy w ramach działań ARiMR.

Agencja może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70 proc. powierzchni upraw rolnych lub 70 proc. powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro.

Jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30 proc. - to pomoc udzielana jest na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30 proc. jest to pomoc udzielana w formie de minimis. Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie pomocy.
Uprawa czosnku woj. Opolskie.

Susza uderza również w czosnek

Media, zarówno te rolnicze jak i ogólnopolskie coraz częściej poruszają temat suszy w Polsce. Niedobory wody powodują coraz większe straty, a najbardziej cierpią z jej powodu uprawy jare i te gdzie brak opadów nakłada się na...

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy swoich upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 proc. zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Resort przypomina również, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej. Podstawowym warunkiem ubiegania się o ten kredyt jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Na indywidualny wniosek rolnik może też otrzymać wsparcie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek.

Z Agencji Nieruchomości Rolnych można uzyskać ponadto wsparcie w postaci odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy. W tym celu musi jednak zostać złożony do ANR indywidualny wniosek producenta rolnego - dodaje ministerstwo.

Pomoc w postaci ulg w podatku rolnym można otrzymać od wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W tym celu także należy złożyć indywidualny wniosek do urzędu gminy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu