Premie dla młodych rolników z PROW 2014-20

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: oprac. (fem)|redakcja@agropolska.pl
22-04-2014,11:45 Aktualizacja: 19-01-2015,12:43
A A A

Do 100 tys. zł będą mogli otrzymać z nowego PROW 2014-20 młodzi rolnicy rozpoczynający gospodarowanie. Ale muszą rozliczyć się z każdej złotówki.

Premia dla młodych rolników wypłacana będzie w dwóch ratach: pierwszej w wysokości 80 proc. kwoty pomocy i drugiej w wysokości 20 proc. tej sumy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione zostało przez resort rolnictwa od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Biznesplan to podstawa

Beneficjenci tego działania (7.7.1) muszą całą premię przeznaczyć na cele związane z rozwojem gospodarstwa zgodnie z biznesplanem, a wszystkie wydatki muszą udokumentować w okresie nie dłuższym niż trzy lata od otrzymania pierwszej transzy pomocy, a przed wypłatą drugiej raty. Będą też zobowiązani do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, i prowadzenia tej ewidencji co najmniej przez pięć lat od wypłaty drugiej raty pomocy.

W wyniku realizacji biznesplanu w gospodarstwie młodego rolnika musi nastąpić wzrost wartości dodanej brutto (GVA) o przynajmniej 20 proc., głównie w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu.

Jeżeli biznesplan będzie zrealizowany prawidłowo, a warunek wzrostu GVA w gospodarstwie nie zostanie osiągnięty ze względu na czynniki zewnętrzne, których negatywnego wpływu beneficjent nie miał możliwości złagodzić, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi.

Młody rolnik po otrzymaniu premii ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów unijnych o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zobowiązuje się też do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej rok od wypłaty pierwszej raty pomocy, natomiast gospodarstwo rolne musi prowadzić jako kierujący przez co najmniej pięć lat od wypłaty drugiej raty pomocy.

Wykluczeni drobiarze

Biznesplan będzie musiał dotyczyć rozwoju gospodarstwa lub przygotowania do sprzedaży produktów w nim wytwarzanych. Ministerstwo rolnictwa nie przewiduje premii dla młodych rolników prowadzących chów drobiu (nie dotyczy to produkcji ekologicznej), plantacje roślin wieloletnich na cele energetyczne, niektóre działy specjalne produkcji rolnej (hodowlę zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, czy psów i kotów rasowych).

Gospodarstwo młodego rolnika starającego się o premię będzie musiało mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a gdy leży w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wielkości gospodarstwa w tym województwie. Jest też górna granica – 300 ha użytków rolnych. Ponadto co najmniej 70 proc. minimalnej wielkości gospodarstwa musi stanowić własność beneficjenta, dzierżawa z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Gospodarstwo musi też mieć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro.

Pieniądze na maszyny i budynki

Środki z premii dla młodych rolników będzie można przeznaczyć na:

- budowę lub modernizację budynków służących prowadzeniu działalności rolniczej lub przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

- zakup oraz instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do prowadzenia działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

- zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, które efektywnie owocują co najmniej przez pięć lat;

- zakup oraz instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

- zakup gruntów rolnych;

- zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) stanowiących stado podstawowe - związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Szkoła w trzy lata

O premię będzie mógł się starać młody rolnik, czyli osoba przed ukończeniem 40 roku życia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie), która po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego lub już prowadzi gospodarstwo rolne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie premii.

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych zostanie spełniony, jeśli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, albo odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Beneficjent będzie też mógł uzupełnić wykształcenie, na co dostanie trzy lata od momentu przyznania pomocy.

Kryteria wyboru będą uwzględniać: wielkość gospodarstw, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wnioskodawców, rodzaj planowanej produkcji/działalności, rodzaj inwestycji, kompleksowość biznesplanu, różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych.

Na to działanie przeznaczono w projekcie PROW 584 997 734 euro.

Poleć
Udostępnij