Młodzi rolnicy - i nie tylko - muszą się pospieszyć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2021,10:40 Aktualizacja: 24-06-2021,10:43
A A A

Tylko do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ARiMR przypomina, że pierwsze dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

susza, wsparcie dla pszczelarzy, dopłaty do materiału siewnego, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

Kończą się trzy nabory wniosków

Zbliżają się terminy zakończenia naboru wniosków w sprawie dopłat do materiału siewnego; dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz pomocy dla pszczelarzy -...

Lasy powinny być położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000.

Agencja przypomniała, że aby otrzymać pomoc finansową, właściciel lasu powinien mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu sporządzonego przez nadleśniczego.

Dodano, że wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Może wynieść nawet 14 213 zł/ha.

Pomoc można otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, składki ubezpieczeniowe rolników

Ulgi w spłacie składek na KRUS. Kiedy i gdzie wystąpić?

Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat na składki ubezpieczeniowe w terminie lub z tytułu nieopłaconych składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej...

Z ostatnim dniem czerwca upływa z kolei termin, w którym o premie dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, mające w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat. Muszą też posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklarujące ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wskazano, że wnioskujący o premie powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha. Muszą też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

"Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy – gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej" - dodano.

kredytowanie rolnictwa, długi gospodarstw, Jan Krzysztof Ardanowski, Ryszard Bartosik, sejmowa komisja rolnictwa

Który rolnik nie ma kredytu... A prawo "zadłużeniowe" nie działa

Z ustawą oddłużeniową problem tkwi we wkładzie własnym koniecznym przy restrukturyzacji. Zmiany są też potrzebne w kontekście rozporządzenia broniącego rolników przed komornikami - wynika ze słów Ryszarda Bartosika, wiceministra...

Kolejnym warunkiem, jaki rolnik musi spełnić, jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa. W trwającym naborze można otrzymać 150 tys. zł, a środki wypłacane są w dwóch ratach na wniosek gospodarza (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

30 czerwca kończy się również nabór w sprawie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. O wsparcie może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

"Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek - przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich" - wyjaśniono.

Przypomniano, że gospodarz starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii - wypłacanej w dwóch ratach na wniosek (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement