Fundusz wyda miliony. Nie tylko na biogazownie i fotowoltaikę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2016,16:30 Aktualizacja: 21-09-2016,16:27
A A A

Do 19 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie przyjmował wnioski o wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pieniądze na dofinansowanie projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W sumie to 44 415 461 euro, czyli 196 587 271,93 zł.

Dofinansowanie dla projektów nieobjętych pomocą publiczną i nieprzynoszących dochodu wyniesie maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Co ważne, realizacja projektów będzie musiała zakończyć się najpóźniej do 30 września 2018 roku. 

elektrownia wiatrowa, wiatrak, turbina wiatrowa, vestats, energia elektryczna, pracownia finansowa, udziały w wiatrakach

Udziały w wiatrakach na sprzedaż. Już za kilka tysięcy złotych

Budowa elektrowni wiatrowej to bardzo duży wydatek. Można jednak być jej współwłaścicielem wykupując udziały w istniejących już inwestycjach. Taką propozycję oferuje Pracownia Finansowa. - Przystąpienie do biznesu odbywa się poprzez...

O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Jak informuje WFOŚiGW w Olsztynie, szansę na wsparcie będą miały projekty zakładające budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń), mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz jej przesył z odnawialnych źródeł energii, w tym:

- z elektrowni wiatrowych – do 200 kWe (suma środków 24 343 550 zł),

- z instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth (39 685 605,43 zł),

- z instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe (53 097 719,72 zł),

- z jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz z małych elektrowni wodnych – do 200 kWe, a także pozostałych rodzajów energii odnawialnej, w tym: hydroelektrycznej, geotermalnej i morskiej. Zaliczono tu także integrację energii odnawialnej, w tym: magazynowanie, zmianę energii elektrycznej na gaz oraz infrastrukturę do wytwarzania energii z wodoru (13 274 429,38 zł),

- na budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu – poniżej 110 kV (66 185 967,41 zł). 

ustawa o oze, klaster energetyczny, odnawialne źródła energii, energia elektryczna, ministerstwo energii

Klastry energetyczne - więcej pytań niż odpowiedzi

Choć klastry energetyczne będą mogły brać udział w aukcjach dopiero od przyszłego roku, już teraz ich funkcjonowanie w nowym systemie wsparcia rodzi wiele pytań. - Kto będzie odpowiedzialny za niewykonanie obowiązku dostarczenia energii w...

Fundusz zaznacza, że dopuszcza się także poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej jako element uzupełniający projektów, a także działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, lecz wyłącznie jako element uzupełniający projektów, który nie może przekroczyć 2 proc. kosztów kwalifikowanych.

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim lub lokalnym.

Preferowane będą projekty tworzące miejsca pracy, wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi. Minimalna wartość kosztu całkowitego projektu to 100 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji „wyślij wniosek”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama