KSC o badaniu poziomu cukru w korzeniach buraka cukrowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KSC | redakcja@agropolska.pl
04-01-2021,14:50 Aktualizacja: 04-01-2021,19:06
A A A
Komunikat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu w sprawie wyników badań  polaryzacji buraków cukrowych skupionych w kampanii cukrowniczej 2020 r. 
 
1. Zgodnie z umowami kontraktacji podpisanymi przez Krajową Spółką Cukrową S.A. (dalej KSC lub spółka) z plantatorami buraka cukrowego, ocena jakościowa i odbiór buraków od plantatorów prowadzony jest w oparciu o ”Instrukcję odbioru buraków cukrowych” uzgodnioną z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
 
zawartość cukru w burakach, Lubelska Izba Rolnicza, burak cukrowy

Szokujące wyniki badań buraków. Rolnicy są oszukiwani?

Różnice w wynikach badań na zawartość cukru w burakach między cukrowniami a niezależnym laboratorium muszą dawać do myślenia. Zdaniem samorządu rolniczego potrzebna jest interwencja ministerstwa. Na wniosek gospodarzy z regionu Lubelska Izba...
Zgodnie z zapisami ww. dokumentów zawartość cukru w burakach badana jest na podstawie prób pobranych losowo w miejscu odbioru buraków, czyli na placu fabrycznym cukrowni. Zasada dotycząca miejsca odbioru buraków jako miejsca pobierania prób oraz badania zawartości cukru przy użyciu metody polarymetrycznej w laboratorium cukrowni  jest zgodna z par. 6 Porozumienia branżowego zawartego pomiędzy spółką a Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy spółce oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), które jest aktem prawnym regulującym rynek cukru i buraków cukrowych w Polsce. 
 
Badanie zawartości cukru w burakach cukrowych w miejscu odbioru  jest zgodne z prawną zasadą obowiązującą w KSC, znajdującą swoje potwierdzenie w postanowieniach Krajowego Porozumienia Branżowego, porozumienia branżowego obowiązującego w KSC oraz umów kontraktacji zawieranych przez spółkę z plantatorami. 
 
2. Oznaczanie zawartości cukru buraczanego (sacharozy) w burakach cukrowych, w cukrowniach KSC prowadzone jest w laboratoriach surowcowych na automatycznych liniach oceny, w oparciu o polarymetryczną metodę zatwierdzoną przez ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), tj. międzynarodową organizację powołaną w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych) GS6-3 (1994) - „Oznaczanie polaryzacji buraka cukrowego metodą zimnej dygestii wodnej z klarowaniem siarczanem glinu”. Metoda polarymetryczna jest od wielu lat powszechnie stosowana do oznaczania polaryzacji buraków cukrowych w laboratoriach innych cukrowni w Europie. Plantator podpisując umowę kontraktacji buraków akceptuje przedstawioną powyżej metodę oznaczania zawartości cukru w burakach. Ponadto wskazujemy, że w Polsce nie ma innej metody badania zawartości cukru w burakach cukrowych, wiążącej strony umów kontraktacji niż opisana powyżej. 
 
cukrownia glinojeck, laboratorium, studenci

Jak oznacza się zawartość cukru w burakach?

Ostatnio dużo emocji u plantatorów Krajowej Spółki Cukrowej wywołuje kwestia oznaczenia zawartości cukru w surowcu. Na czym właściwie polega? Warto wiedzieć jak się ją przeprowadza. Ocenę polaryzacji w burakach reguluje instrukcja...
3. Zgodnie z obowiązującą w spółce instrukcją odbioru buraków cukrowych próby w laboratoriach surowcowych oddziałów KSC S.A. pobiera się losowo, w ilości reprezentatywnej dla dostarczonej partii surowca. Pobrana w sposób losowy do analiz próba korzeni buraków cukrowych nie może być mniejsza niż 20 kg, celem zapewnienia reprezentatywności próby. Analizy korzeni w laboratoriach surowcowych spółki wykonywane są bezpośrednio po pobraniu próby.
 
4. Mając na uwadze dobrą współpracę KSC z plantatorami oraz odpowiadając na pojawiające się w bieżącym roku oczekiwania ze strony plantatorów, w dniach 18-20 listopada 2020 r. we wszystkich oddziałach KSC przy współudziale upoważnionych plantatorów  przeprowadzono badania sprawdzające  polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do KSC w 2020 roku w dwóch niezależnych laboratoriach, tj. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Analizy wykonano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniach sprawdzających, tj. z jednej miazgi pobranej próby, zamrożonej natychmiast po przygotowaniu. Badania sprawdzające wykonano w ciągu dwóch dni od pobrania prób, które dostarczono w stanie zamrożonym do niezależnych laboratoriów. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły poprawność wykonywanych analiz zawartości cukru w burakach we wszystkich laboratoriach surowcowych oddziałów spółki. Nadmieniamy, że szczegółowe wyniki badań porównawczych przedstawiono plantatorom.
 
buraki, pole, Sahryń, chwościk buraka

Lista rekomendowanych odmian buraka cukrowego w KSC w 2021 roku

Znajduje się na niej 28 odmian, z czego 2 należą do typu Conviso Smart. Odmiany pochodzą z 9 firm hodowlano-nasiennych, w tym z obu krajowych. Wszystkie rekomendowane do uprawy odmiany odznaczają się deklarowaną przez hodowców tolerancją na...
Podsumowując powyższe, podkreślamy, że porównywanie wyników polaryzacji korzeni buraka cukrowego jest możliwe jedynie w przypadku analizowania tego samego materiału badawczego (miazgi korzeni) według tej samej metody analitycznej. 
 
5. KSC jednoznacznie stwierdza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami dotyczącymi badania polaryzacji buraków cukrowych,  a także umowami kontraktacji zawartymi z plantatorami buraka cukrowego i w żadnym przypadku nie działa na niekorzyść plantatorów wpływając w jakikolwiek sposób na wyniki badań polaryzacji buraków cukrowych. Stosowane przez spółkę metody badań polaryzacji buraków cukrowych od lat przebiegają według tych samych zasad, a ich poprawność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontrolne. Dlatego też wszelkie sugestie o nieuczciwości działań spółki wobec najważniejszych partnerów, jakimi dla KSC są plantatorzy buraka cukrowego są bezpodstawne i godzą w dobre imię spółki. 
 
Mamy nadzieję, że trudne warunki pogodowe oraz nasilona inwazja chorób grzybowych, jakie wystąpiły w okresie wegetacji i zbioru korzeni buraka cukrowego w roku 2020, nie powtórzą się w przyszłości, a uprawa buraka cukrowego będzie uprawą przynoszącą satysfakcję plantatorom. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement