Ulgi i umorzenia w KRUS. Wiedza na trudne czasy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KRUS (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2022,9:25 Aktualizacja: 26-11-2022,19:48
A A A

W rolnictwie nietrudno popaść w kłopoty finansowe. A trzeba m.in. regularnie płacić składki na ubezpieczenie. Co można zrobić w przypadku trudności z płatnościami lub zadłużenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?

Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania należności w określonym, ustawowym terminie płatności (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki.

ubezpieczenie społeczne rolników, KRUS, składki na czwarty kwartał

Pamiętaj o składkach za czwarty kwartał. KRUS przypomina stawki i terminy

Nie zmienia się - w porównaniu z poprzednim okresem - wysokość miesięcznej składki na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za czwarty kwartał 2022 r. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,...

"Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie, lub z tytułu nieopłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której podlega ubezpieczeniu, z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie" - wskazuje Kasa.

Ulgi może udzielić w formie:

  • odroczenia terminu płatności bieżącej składki
  • rozłożenia zadłużenia na raty
  • zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat

"Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia" - dodaje KRUS.

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik może bowiem umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika.

krus, świadczenia

KRUS o kolejnych zmianach w świadczeniach

Od 1 lipca zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych – wskazuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto renta rodzinna przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem...

Przy czym nie oznacza to, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie. Od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje ponadto odwołanie do sądu powszechnego.

Do tego trzeba pamiętać, że KRUS zobowiązana jest także stosować przepisy prawa unijnego w odniesieniu do pomocy publicznej w rolnictwie.

Udzielane ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne oraz ich umarzanie stanowią pomoc publiczną w rozumieniu Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jak podkreśla Kasa, zgodnie z przepisami ustawy, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy publicznej w rolnictwie wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy są zobowiązane do przedstawienia:

w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie

  • informacji wymienionych w "Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" (druk tutaj)
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym ktoś ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk tutaj)

w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w rolnictwie w ramach programów pomocowych

  • informacji wymienionych w "Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej