Rzecznik praw obywatelskich skarży do TK nową ustawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-08-2016,13:25 Aktualizacja: 02-08-2016,13:40
A A A

Sprawne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest jednym z niezbędnych warunków zapewniających skuteczność i efektywność systemu ochrony praw jednostki - twierdzi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

I podkreśla, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 r. wprowadza takie rozwiązania, które "mogą zostać uznane za niezgodne z wymogami demokratycznego państwa prawnego".

W ocenie RPO, przede wszystkim ustawa wkracza w sposób niedopuszczalny w sferę niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości jego sędziów.

RPO, ustawa o ziemi, Trybunał Konstytucyjny, rolnictwo, grunty rolne, ANR

RPO skarży przepisy o obrocie ziemią

Nieprzestrzeganie zasady przyzwoitej legislacji, naruszenie prawa własności, wolności gospodarczej i prawa dziedziczenia - legły u podstaw skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku rzecznika praw obywatelskich w związku z ustawą o...
Ponadto, w ocenie rzecznika, nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, lecz prowadzą do dalszego paraliżu działania TK, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.

Biuro RPO podkreśla że ustawa jest w wielu miejscach zbieżna z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uznanymi już przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją - przede wszystkim w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt K 47/15).

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Adam Bodnar zwraca przede wszystkim uwagę na:

 • tryb uchwalenia zaskarżonej ustawy (tempo prac nad zagadnieniami natury ustrojowej, brak odpowiedniej merytorycznej analizy i debaty);
 • arbitralne ustalenie liczby trzech kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesa TK przedstawianych Prezydentowi RP przez Zgromadzenie Ogólne;
 • wymóg rozpatrywania spraw według kolejności wpływu (naruszenie niezależności władzy sądowniczej i zasady sprawności działania instytucji publicznej);
  KRUS, działalność gospodarcza, RPO, Adam Bodnar, wieś, pieniądze

  Kasa dla małych gospodarstw. RPO piętnuje ograniczenia

  Obecna regulacja pomocowa na rzecz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw piętnuje osoby przedsiębiorcze, które poszukują również innych dochodów - uważa Adam Bodnar, rzecznik praw...
 • obligatoryjne uczestnictwo Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w pełnym składzie (przepis ustawy umożliwia blokowanie i paraliżowanie prac TK);
 • inne zasady orzekania w pełnym składzie (możliwość blokowania wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny przez mniejszość, tj. czterech sędziów);
 • formuła kierowania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego wniosku do prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie wyroków i postanowień (przyznanie Premierowi możliwości oceny, czy dane orzeczenie Trybunału w ogóle powinno zostać ogłoszone w organie urzędowym, gdy tymczasem czynność ogłoszenia ma charakter wyłącznie techniczny);
 • przepisy zmieniające, przejściowe, dostosowujące i końcowe prowadzą do utrudnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego, spowolnienia tempa rozpatrywanych spraw czy wręcz swoistego paraliżu sądu konstytucyjnego;
 • nakaz stosowania nowej ustawy do wszystkich spraw zawisłych przed Trybunałem (spowoduje to znaczące spowolnienie i wydłużenie rozpoznawania spraw przez sąd konstytucyjny);
 • zobowiązanie Trybunału do rozstrzygnięcia spraw wszczętych pytaniami prawnymi sądów oraz skargami konstytucyjnymi i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy w ciągu roku;
 • zawieszenie postępowań we wszystkich sprawach wszczętych wnioskiem na sześć miesięcy;
 • wyłączenie wyroku TK z 9 marca 2016 r. spod obowiązku urzędowej publikacji;
 • proces obsadzania stanowisk sędziów TK - uznanie, że do orzekania w Trybunale powinni zostać dopuszczeni sędziowie, od których Prezydent odebrał ślubowanie;
 • 14-dniowy okres vacatio legis (w świetle wymagań konstytucyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 14-dniowy okres vacatio legis w odniesieniu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest zbyt krótki).
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement