Gminy zdecydują, gdzie wyciąć drzewa. Nowe zasady budzą sporo emocji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-08-2016,10:30 Aktualizacja: 06-08-2016,10:37
A A A

Projekt zmian w Ustawie o ochrony przyrody budzi sporo kontrowersji. Wiele emocji wzbudzają m.in. nowe regulacje dotyczące wycinki drzew, które popierają wiejscy samorządowcy, a krytykują ekolodzy.

"Obecnie ustawa z góry nakłada na obywatela obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na własnej działce. Zasady ustalania opłat za usunięcie drzew oraz kar pieniężnych w przypadku usunięcia drzewa bez zezwolenia są takie same na terenie całego kraju" - przypomina Ministerstwo Środowiska, które przygotowało projekt zmian.

Puszcza Białowieska, Rada Europy, Jan Szyszko, ministerstwo środowiska, WWF Polska, ochrona puszczy, wycinka drzew

Rada Europy zaniepokojona wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej

Zgoda ministra środowiska Jana Szyszki na intensyfikację wycinki w Puszczy Białowieskiej zaniepokoiła kolejną międzynarodową instytucję. Tym razem Rada Europy uznała, że plany zwiększania wycinki nie pozwalają na przywrócenie Białowieskiemu...

Według resortu, nowelizacja oznacza przede wszystkim przeniesienie kompetencji do regulowania spraw związanych z wycinką drzew i krzewów na poziom lokalny, by umożliwić gminom samodzielne kształtowanie polityki ochrony zadrzewień i zakrzewień na swoim terenie.

"To do samorządów będzie należała decyzja, czy zliberalizować zasady ochrony zadrzewień, czy zaostrzyć je, aby objąć ochroną obiekty cenne przyrodniczo, którą są jej wizytówką" - zapewnia ministerstwo.

Inaczej te zmiany interpretują ekolodzy. Według Fundacji Greenmind projekt nowelizacji ustawy oznacza zrzeczenie się przez państwo kontroli nad wycinką drzew.  

"Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w niezmienionym kształcie przez parlament, ochrona drzew nie będzie obowiązkiem, chyba że rada gminy podejmie uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego. Gmin w Polsce jest blisko 2,5 tysiąca i nietrudno wyobrazić sobie skalę rzezi drzew po wprowadzeniu nowelizacji. Zniszczeniu ulegną siedliska licznych gatunków, w tym zwierząt chronionych, związanych z zadrzewieniami, wyeliminowane zostanie wiązanie dwutlenku węgla, ale i magazynowanie wód w profilu glebowym tak ważne w adaptacji do zmian klimatu" - oceniła Fundacja, która uwagi do projektu ustawy.

Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Lasy Państwowe posadzą pół miliarda drzew rocznie

500 milionów młodych drzew jest średnio sadzonych każdego roku na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Tegoroczna akcja odnowienia, czyli sadzenia młodego pokolenia lasu, już ruszyła. "W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów...

Dokument pozytywnie został natomiast oceniony przez samorządy zrzeszone w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski. W ich ocenie dotychczasowe przepisy są zbyt restrykcyjne. Trzeba zatrudniać w urzędach wiele ludzi do prowadzenia oględzin, przygotowywania decyzji itp., a w praktyce rzadko zdarza się, by złożony w gminie wniosek o wycinkę został rozpatrzony negatywnie.

ZGW RP podkreśla, że zgodnie z nowym prawem każda rada gminy mogłaby (ale nie musiałaby) ustanowić lokalne zasady dotyczące wydawania lub zwalniania od wydawania decyzji o wycince, a także zasady naliczania opłat i kar (także ich umarzania czy odraczania).

Masowej wycinki raczej nie będzie. "Każda gmina dba o zieleń, gdyż stanowi ona o jej wizerunku. Im więcej zieleni, tym bardziej miejscowość postrzegana jest jako atrakcyjna i przyjazna. Zieleń zachęca nowych mieszkańców do zamieszkania i inwestowania" - przekonuje ZGW RP.

Z tą opinią zgadza się oczywiście Ministerstwo Środowiska. - Cieszy fakt, że ci, którzy są najbliżej sprawy, dostrzegają istotę zmian i podzielają rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy. W końcu, to gminy wiedzą najlepiej, jak dbać o zieleń na swoim terenie. Jestem przekonany, że każdy rozsądny samorządowiec, chce by jego gmina wyglądała jak najpiękniej - podkreśla Paweł Mucha, rzecznik prasowy resortu.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie