Walka ze smogiem musi być teraz priorytetem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-01-2017,8:20 Aktualizacja: 12-01-2017,9:12
A A A

Poza programem Region, NFOŚiGW dysponuje także szeroką ofertą (nie tylko finansową) wpisującą się w działania na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji. Można tutaj wymienić takie programy, jak: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych, Lemur - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE (odbywa się realizacja zawartych umów) i Bocian - Rozproszone, odnawialne źródła energii.

dyrektywa o krajowych pułapach emisji metanu, związki azotowe, bydło, trzoda chlewna

Rzeźnia za ochronę powietrza. Bydło i świnie do wybicia?

Około 3 miliony sztuk bydła i świń będą musieli wybić polscy rolnicy, jeśli Unia Europejska wprowadzi restrykcyjną dyrektywę o krajowych pułapach emisji m.in. metanu i innych związków azotowych. Dyrektywa ma być głosowana podczas sesji...
NFOŚiGW dostosowuje propozycje programowe w zakresie odnawialnych źródeł energii do nowych regulacji prawnych - po to, by zapewnić spójność między ofertą finansową Funduszu, a wsparciem wynikającym z ustawy. W tym obszarze priorytetami będzie promowanie stabilnych źródeł OZE, a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, biogazownie oraz małe elektrownie wodne.

Mając to na uwadze, a także zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwania rynku oraz wskazania "Polityki Energetycznej Polski do 2030 r." (zgodnie z którą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energii geotermalnej), Narodowy Fundusz przygotował program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów.

To kolejny krok w stronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego w obszarze produkcji energii z OZE. Mowa o programie Poprawa jakości powietrza i jego dwóch częściach.

ustawa antysmogowa, andrzej duda, Prawo ochrony środowiska

Prezydent podpisał ustawę antysmogową. Będzie czystsze powietrze?

Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę antysmogową - nowelizację Prawa ochrony środowiska. Nowe rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. "Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy Prawo...
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych zakłada więc wspieranie takich inwestycji, jak: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej; modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego. Beneficjentami tychże działań mogą być przedsiębiorcy.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł, a jego przewidziana forma finansowania to pożyczka preferencyjna lub pożyczka na zasadach rynkowych lub inwestycja kapitałowa. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest udokumentowana możliwość odbioru energii cieplnej (w tym możliwość podłączenia źródła do istniejącej sieci ciepłowniczej). Ta oferta nie dotyczy rekreacyjnego wykorzystania wód geotermalnych ani też balneologii.

Z kolei Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie obejmuje finansowanie termomodernizacji na warunkach zbliżonych do budynków o niskim zużyciu energii, które dodatkowo w strukturze budownictwa są miejscami o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące działalność leczniczą - to tylko przykładowa, niepełna lista potencjalnych beneficjentów).

Obiekty te nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia w innych programach i z tego powodu właśnie im dedykowany jest niniejszy program NFOŚiGW. Budżet konkursu także opiewa na kwotę 500 mln zł.

Powietrze w Polsce jest złej jakości. Grozi nam potężna kara?

Komisja Europejska domaga się od Polski wyjaśnień dotyczących przekraczania dopuszczalnych norm jakości powietrza. - To wstępna procedura i nie przewiduję szybkich decyzji KE w tej sprawie - mówi Maciej Grabowski, minister środowiska.  ...
Z kolei inny krajowy program Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (w tym wsparcie dla efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych) z budżetem dla przedsiębiorców 2,5 mld zł na pożyczki dzieli się na trzy części.

W ramach części 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu (do dyspozycji 1 mld zł) podpisano już 9 umów na ponad 426 mln zł. Kolejne części programu to: Część 2) Współfinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (500 mln zł, trwa nabór) oraz Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze (1 mld zł, nabór zakończony).

Natomiast program Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce i jego Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych ma alokację w wysokości 1 mld zł, z czego 50 mln jest bezzwrotne (faza B+R) oraz 950 mln zł zwrotne (faza W). Nabór trwa jeszcze do końca marca br.  

Co więcej, w ramach wygaszanego już, ale nadal działającego programu Kawka, dedykowanemu likwidacji niskiej emisji, NFOŚiGW realizuje jeszcze 22 umowy dofinansowania na łączna kwotę 272,7 mln zł, a łączne planowane efekty ekologiczne to następujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń: pył PM10 - 838 Mg/rok; pył PM2,5 - 792 Mg/rok; CO2 - 129 tys. Mg/rok.

Poza omówionymi działaniami i źródłami finansowania, NFOŚiGW pracuje cały czas nad nowymi kierunkami finansowania inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju OZE, związanych z ochroną powietrza i uzupełniających zidentyfikowane luki w finansowaniu oraz wskazujące na duży potencjał rozwoju.

Są to przede wszystkim: omówiona wyżej geotermia oraz rozwój potencjału OZE, uzależniony od lokalnych uwarunkowań. A ponadto samowystarczalność energetyczna (w tym na poziomie gmin, a więc finansowanie lokalnej infrastruktury produkcji i dystrybucji energii, np. z małych elektrowni wodnych (MEW), biomasy, biogazu, geotermii itp.), a także elektromobilność oraz transport zrównoważony.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie