Koszty i zyski z mikroinstalacji OZE do podziału

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
03-03-2016,8:40 Aktualizacja: 13-04-2016,15:51
A A A

Czy zakup mikroinstalacji OZE przez wspólnotę mieszkaniową może być opłacalny dla jej członków? Autorzy raportu Federacji Konsumentów przekonują, że tak, ponieważ do podziału będą nie tylko wydatki, ale też zyski z produkcji energii odnawialnej.

W mikroinstalację produkującą energię odnawialną, np. panele fotowoltaiczne może zainwestować zarówno właściciel lokalu, jak i cała wspólnota mieszkaniowa. Wówczas z propozycją zakupu powinien wyjść lokator lub zarządca nieruchomości. Dobrym pomysłem jest sporządzenie listy osób zainteresowanych inwestycją w OZE, która potem przekazana zostałaby zarządowi wspólnoty.

Gdy zakup paneli fotowoltaicznych zyska aprobatę większość właścicieli, do dalszego działania konieczne będzie podjęcie uchwały. Najpierw jednak należy sprawdzić, w jaki sposób liczone są głosy we wspólnocie. Uchwały zwykle zapadają większością głosów, liczoną według wielkości udziałów. Bywa jednak, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

mikroinstalacja oze, wspólnota mieszkaniowa, ustawa o własności lokali, spółdzielnia mieszkaniowa, panele fotowoltaiczne

Mikroinstalacja OZE na budynku wspólnoty mieszkaniowej

Z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji energetycznych, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej w ramach POIiŚ, wystąpić może zarówno właściciel lokalu, jak i wspólnota mieszkaniowa. Montaż mikroinstalacji OZE możliwy jest w...

Produkcję energii odnawialnej warto zaproponować podczas corocznego zebrania właścicieli, zwoływanego przez zarząd wspólnoty. Właściciele mogą podjąć uchwałę dotyczącą zakupu mikroinstalacji już w trakcie takiego spotkania. Warto jednak wcześniej dać im oraz zarządowi czas na zapoznanie się z projektem uchwały. Powinien on określać m.in. zgodę właścicieli na montaż instalacji, miejsce, wielkość oraz sposób partycypacji w przychodach lub pożytkach z produkcji energii.

Ponieważ koszty utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej pokrywają wszyscy właściciele proporcjonalnie do udziałów (art. 14 ustawy o własności lokali), wydatki na mikroinstalację zapewne będą pochodziły z funduszu remontowego. Jeśli jednak wspólnota go nie posiada (nie jest obowiązkowy) lub zgromadzone na nim środki nie są wystarczające, może zdecydować o zaciągnięciu kredytu. Wówczas konieczne będzie upoważnienie do tego w uchwale zarządu oraz udzielenie mu pełnomocnictwa przez właścicieli.

Warto pamiętać, że wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o pomoc publiczną na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ. Jeżeli jednak taka instalacja ma być wykonana ze środków własnych wspólnoty, wówczas to ona będzie głównym beneficjentem przychodów i pożytków. Jednak nie mogą być one wydatkowane dowolnie. Zgodnie z art. 12 ustawy o własności lokali, powinny służyć pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w części przekraczającej te potrzeby przypadać właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

Zgodnie z powyższym, pożytki i przychody z wykorzystania mikroinstalacji OZE zakupionej przez wspólnotę mieszkaniową przeznaczane będą przede wszystkim na utrzymanie danej nieruchomości. Niemniej, koszty zakupu i montażu instalacji sfinansowane zostaną z pieniędzy właścicieli lokali. W przypadku zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przez zarząd wspólnoty, również koszty jego obsługi zostaną przerzucone na członków wspólnoty.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama