Międzyplony skoszone na paszę? Tak, ale pod warunkiem…

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-09-2023,10:10 Aktualizacja: 25-09-2023,10:12
A A A

Resort rolnictwa odniósł się do wniosku w sprawie możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt w związku z suszą rolniczą.

Autorem tego wniosku jest samorząd rolniczy, który zwrócił się o zmianę w wariancie 2.2 – Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik realizujący ww. ekoschemat nie ma możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Biorąc pod uwagę powtarzającą się od lat suszę rolniczą, należy umożliwić rolnikom taką możliwość, gdyż wielu z nich zamierza zrezygnować z produkcji zwierzęcej z uwagi na brak możliwości zgromadzenia paszy” – wskazywano w wystąpieniu.

międzyplony, mieszanka międzyplonowa

Uprawa roślin w międzyplonach

Intensyfikacja produkcji roślinnej wpływa negatywnie na środowisko glebowe, co skutkuje obniżeniem plonowania roślin uprawnych. Jednym z naturalnych sposobów niwelowania tych niekorzystnych zjawisk jest uprawa roślin w międzyplonach....

Wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem

Odpowiadając na nie, resort rolnictwa podkreśla, że międzyplony mogą służyć realizacji wymogów lub zobowiązań w zakresie:
- warunkowości – w ramach norm: GAEC 6 (utrzymanie okrywy ochronnej gleby), GAEC 7 (w zakresie zmianowania upraw) i GAEC 8 (w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne);

- ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;

- Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – w ramach wariantu 2.1. Międzyplony.

„Międzyplony pełnią funkcje w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pobierają składniki nawozowe, ograniczając ich wymywanie z gleby do wód oraz zwiększają różnorodność biologiczną zespołów roślinnych” – wskazuje Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodaje, międzyplony mogą realizować wymogi ww. norm GAEC oraz praktyki ekoschematu pod warunkiem, że spełniają wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się przykładowo do okresu utrzymania okrywy roślinnej, terminu wysiewu czy zakazu stosowania środków ochrony roślin. Przepisy w tym zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu. Biorąc to pod uwagę, dopuszczalne są wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem, że zostanie pozostawiona wystarczająca okrywa roślinna w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu ww. funkcji.

pko bp, wir, rynek mleka, skup, mleko, ceny, przetwory mleczne, eksport

Hodowcy bydła mlecznego mają kłopot za kłopotem. Ceny mleka niskie, na horyzoncie braki paszy

Spadające ceny skupu surowca, drastyczna obniżka zysków branży, a na horyzoncie związane z suszą problemy z paszami – na te problemy na rynku mleka zwracają uwagę bankowcy i eksperci z rolniczego samorządu. W najnowszym wydaniu...

Właściwy jest kierownik biura powiatowego ARiMR

„Natomiast kształt ‘Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego’, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów, zostały określone w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. i obowiązują, co do zasady, w takim kształcie do dnia dzisiejszego. Chociaż skoszenie roślin utrzymywanych w międzyplonie w ramach wariantu 2.1. ‘Międzyplony’ nie jest możliwe, to wymogi tego wariantu dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych – wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość. Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku dopuszczenia przez doradcę rolnośrodowiskowego ww. spasania międzyplonów, odpowiednie zapisy powinny znajdować się w planie działalności rolnośrodowiskowej” – wyjaśnia dyrektor Czapla.

Jednocześnie dodaje, że sprawdzenia warunków kwalifikowalności do danego wsparcia każdorazowo dokonuje organ prowadzący postępowanie o przyznanie płatności w toku tego postępowania. A zgodnie z art. 65 Ustawy o Planie Strategicznym, w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.